Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:519 (2009-2010)
Innlevert: 21.01.2010
Sendt: 21.01.2010
Svart på: 29.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Innføring av kildeskatt for norske pensjonister i utlandet har skapt mye frustrasjon og fortvilelse blant nordmenn i utlandet. I forkant av innføringen av kildeskatten på 15 % ga Nav-Utland forsikringer om at avgiften til folketrygden som en konsekvens ville bli redusert. Dette har ikke skjedd, og pensjonister bosatt i for eksempel Thailand betaler i dag fremdeles hele 9,1 % i trygdeavgift (ingen reduksjon), i tillegg til 15 % kildeskatt.
Er det korrekt at disse pensjonistene skal betale hele 24,1 % i skatt/trygdeavgift?

Grunngiving

Fremskrittspartiet har mottatt svært mange henvendelser fra norske pensjonister i utlandet som i sin fortvilelse ser at deres allerede beskjedne levestandard må snevres inn ytterligere. Det er liten tvil om at informasjon om innføringen av kildeskatt på pensjoner har vært svært mangelfull, og at heller ikke offentlige instanser har fullt ut orientert om kildeskattens konsekvenser.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Innføringen av kildeskatt på pensjoner kan føre til redusert trygdeavgift på to måter.

Den ene måten trygdeavgiften kan reduseres eller falle bort på, gjelder minstepensjonister med liten formue og andre pensjonister som faller inn under skattebegrensningsregelen. Pensjonister som er bosatt i en annen EØS-stat, og som etter innføringen av kildeskatt på pensjoner blir underlagt beskatning til Norge av hele eller tilnærmet hele sin inntekt, har rett til å bli beskattet etter de alminnelige skattereglene. Blant disse reglene er skattebegrensningsregelen. Den gjør at minstepensjonister med liten formue verken betaler inntektsskatt eller trygdeavgift til Norge. Til nå har minstepensjonister som er skattemessig emigrert og bosatt innen EØS i stor grad betalt trygdeavgift.

Den andre måten trygdeavgiften kan reduseres på, er den som berøres i spørsmålet, og gjelder frivillig trygdete. Denne reduksjonen kommer av at det gjelder ulike avgiftssatser for den som skatter til Norge, og den som ikke gjør det. Avgiftssatsen er 9,1 pst. for den som ikke skatter til Norge, mens den er 5,3 pst. for den som skatter til Norge. Frivillige medlemmer i folketrygden som begynner å betale kildeskatt på pensjonen, får dermed lavere trygdeavgift enn før. Summen av kildeskatt og trygdeavgift skal derfor ikke være 24,1 pst. i disse tilfellene, men 20,3 pst.

Innkreving av trygdeavgift for frivillig trygdete hører inn under NAV og må følge de reglene som gjelder for denne innkrevingen. Dette ble omtalt slik i avsnitt 10.6 i Odelstingsproposisjon nr. 20 (2008-2009), der kildeskatten på pensjoner ble foreslått:

"Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Skattedirektoratet tek i høringsuttalene sine opp høvet til å samordne innkrevjing av trygdeavgift og innkrevjing av kjeldeskatt på pensjonar mv. For den som er busett i Noreg, blir skatt og trygdeavgift innkravde under eitt, og det er berre når skattytaren dokumenterer at han ikkje er medlem i folketrygda at trygdeavgift ikkje blir pålagd. For dei som er busett i utlandet, er det ikkje like nærliggjande å leggje til grunn at den som er skattepliktig, også er medlem i folketrygda og skal betale trygdeavgift. Departementet legg derfor til grunn at ein bør vinne noko røynsle med kjeldeskatten på pensjonar mv. før ein eventuelt samordnar innkrevjinga av kjeldeskatt på pensjonar mv. med innkrevjinga av trygdeavgift frå busette i utlandet."

NAV har ved brev til de frivillig trygdete informert om avgiftreduksjonen på denne måten:

"Skatteetaten har bestemt at det fra 01.01.2010 skal innføres en kildeskatt på 15 % på pensjoner for pensjonister som er bosatt i utlandet og som ikke lenger er skattepliktige til Norge.

Du er etter søknad frivillig medlem i folketrygden under bosetting utenfor Norge, og du be-taler pr. i dag en avgift på 9,1 % av dine brutto pensjoner.

På bakgrunn av innføring av kildeskatt på pensjoner, vil avgiftssatsen på 9,1 % bli redusert til 5,3 %. Denne reduksjonen vil gjøres gjeldende fra og med 01.01.2010.

Reduksjon i avgiftssatsen forutsetter at du betaler kildeskatt til Norge.

Er det slik at du på grunn av skatteavtale mellom Norge og landet du bor i likevel ikke skal

betale kildeskatt til Norge, vil avgiften for medlemskapet fortsatt være på 9,1 %.

På grunn av omlegging av rutiner i forbindelse med reduksjon av avgiften til 5,3 % kan det dessverre ta litt tid før du vil se at trekket blir endret. NAV Internasjonalt vil imidlertid så fort det er praktisk gjennomførbart redusere ditt avgiftstrekk til 5,3 %. Dersom dette ikke skulle gå i orden i løpet av de første månedene av 2010, gjør vi oppmerksom på at den totale avgiften for hele 2010 vil være på 5,3 %. Er det blitt trukket for mye i 2010, vil dette bli justert i forbindelse med endelig årsavregning for 2010."

Det gjengitte skulle vise at det ikke er grunn til å tvile på at summen av kildeskatt og trygdeavgift for frivillig trygdete blir 20,3 pst. Det gjengitte skulle også vise hvordan NAV har informert om avgiftreduksjonen. Det framgår at avgiftsreduksjonen ikke nødvendigvis kan gjennomføres i form av lavere trekk umiddelbart ved innføringen av kildeskatt på pensjoner, men at justering i alle fall vil skje ved endelig årsavregning for 2010.