Skriftleg spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:672 (2009-2010)
Innlevert: 15.02.2010
Sendt: 16.02.2010
Svart på: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I forbindelse med samhandlingsreformen får kommunene samlet 230 mill. kroner i styrking av frie inntekter i 2010. Disse midlene skal brukes til forebyggende tiltak. Jeg har fått flere henvendelser om at kommuner lar disse midlene inngå i den ordinære driften, dvs. at de går til helt andre områder enn forebygging.
Vil regjeringen undersøke i hvilken grad disse midlene har gått til forbyggingstiltak, og i så fall hvilke, siden dette vil ha betydning for det videre arbeidet med samhandlingsreformen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Gjennom statsbudsjettet for 2010 er kommunenes frie inntekter styrket med 230 mill. kroner til forebyggende helsetjenester. Midlene skal forsterke den innsatsen som kommunene allerede gjør og til å igangsette nye effektive tiltak. En styrking av det forebyggende arbeidet skal bidra til bedre helse i befolkningen og til å begrense innleggelser i sykehus og redusere behandlingsbehovet.

En sterkere innsats på forebyggende helsetjenester må tilpasses lokale behov. Kommunene har gode forutsetninger for å drive godt forebyggende arbeid, basert på et lokalt formulert utfordringsbilde.

For å understøtte og følge opp kommunenes arbeid er det bevilget 6 mill. kroner til Helsedirektoratet. Gjennom god veiledning og støtte til kommunene forventer regjeringen resultater i 2010. Viktige elementer i Helsedirektoratets understøttende arbeid er økt tilgjengeliggjøring av data på kommunenivå om helsetilstand og påvirkningsfaktorer, styrket veiledning omkring ”Helse i plan” som er et kompetanseprogram overfor kommunehelsetjenesten, og tilgjengeliggjøring av effektive forebyggende tiltak i ulike deler av kommunehelsetjenesten. Dette gjelder både i forhold til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, omsorgstjenestene, innen fysioterapi og innen psykisk helsearbeid. Helsedirektoratet har etablert et nært samarbeid med KS for å kunne etablere en tett dialog med kommuneledelsen i landets kommuner.

Regjeringen har ikke lagt opp til rapportering fra kommunene om bruken av de 230 mill. kronene, men det legges opp til et system med å samle erfaringer om hva styrkingen har gitt av resultater lokalt. Innsamling av erfaringer skal ha som formål å bidra til læring og videreutvikling av det forebyggende arbeidet i kommunene. Helsedirektoratet har under utarbeidelse en mal for erfaringsinnsamlingen. Erfaringsinnsamlingen vil skje i regi av fylkesmennene.

Det tas sikte på en første kartlegging i juni 2010, for å få et oversiktsbilde over kommunenes arbeid knyttet til forebyggende helsetjenester. Resultatene fra erfaringssamlingen vil bli oppsummert i en egen rapport fra Helsedirektoratet. Rapporten er også ment som et grunnlag for å vurdere utviklingen på området.

Basert på blant annet tilbakemeldingene fra kommunene, tas det sikte på å etablere et system for å formidle erfaringer mellom kommunene, med sikte på at kommunene kan lære av hverandre.