Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:857 (2009-2010)
Innlevert: 10.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Svart på: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når vil statsrådens og departementets gjennomgang av forholdet åpne skattelister og økningen i vinningskriminalitet i regi av ulike øst-europeiske bander manifestere seg i en sak som Stortinget kan forholde seg til og fatte vedtak på bakgrunn av, og når vil statsråden vurdere å kjøpe fengselsplasser i utlandet for å forebygge nettverksbyggingen som skjer i norske fengsel og er statsråden fortsatt avvisende til umiddelbart å bruke akkrediterte DNA-analysemiljø om nødvendig ved å kjøpe seg inn på eiersiden?

Grunngiving

I fjor etterlyste undertegnede en gjennomgang av i hvilken grad åpne skattelister medfører økt kriminalitet i Norge i form av at utenlandske kriminelle får bedre oversikt enn godt er i forhold til å plukke ut sine ofre. Statsråden svarte den gang overfor NRK Dagsrevyen at dette var noe som departementet skulle se på og foreta en slik gjennomgang av. Følgende forslag fra Høyre ble dessverre nedstemt av flertallet på Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010:

"Stortinget ber Regjeringen innen Revidert nasjonalbudsjett legge frem en egen sak med vurdering av i hvilken grad offentliggjøring av skattelister, kobling til nye søkemetoder, sosiale medier og lignende bidrar til å fremme økonomisk, organisert kriminalitet og ID-tyverier og med konkrete forslag til å avbøte konsekvensene av offentliggjøringen".

Tidligere har statsråden avvist å kjøpe fengselsplasser i kriminelles hjemland, f.eks. ved bruk av EØS-finansieringsmekanisme, selv om det er god grunn til å anta at flere kriminelle bak murene i norske fengsel videreforedler allerede etablerte nettverk, men også bygger nye.
Nylig debatterte Stortinget Høyres forslag om umiddelbart å ta i bruk det eneste akkrediterte DNA-analysemiljøet i Norge, Gena i Stavanger, for å sikre at Stortingets forutsetninger om antall registreringer i DNA-registeret skulle bli nådd. Det er et paradoks at statsråden er så vidt opptatt av å trekke frem norsk tilslutning til Prum-samarbeidet som ledd i å bekjempe organisert kriminalitet med internasjonale forgreininger, mens han samtidig ikke bruker nasjonal kompetanse til å sørge for at Norge selv gjør det som trengs, men venter i åresvis på at andre miljøer kanskje blir etablert i Tromsø. Igjen bes statsråden om å vurdere hvorvidt statlig overtakelse av Gena er aktuelt, siden det er frykten for "kommersielle interesser" som har vært brukt som argument mot å bruke den kompetansen som finnes og som kunne ha gjort blant annet bekjempelsen av organisert vinningskriminalitet mer effektiv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortingsrepresentantens spørsmål er formulert i en setning som ett spørsmål, men det dreier seg i realiteten om minst tre forskjellige problemstillinger som ikke har noen direkte sammenheng med hverandre. For en ryddig tilnærming er det derfor nødvendig å forsøke og behandle hver enkelt problemstilling separat.

Offentlige skattelister

Det er likningsloven som fastsetter nærmere hvordan og hvilke opplysninger som skal offentliggjøres i forbindelse med fremleggelsen av de årlige skattelistene. Dette er lovgivning som Finansdepartementet har ansvaret for, herunder i forhold til å fremme eventuelle forslag til endringer. Fra Justisdepartementets side er det innhentet vurdering fra Politidirektoratet som er videreformidlet til Finansdepartementet som ledd i saksforberedelsen.

Etter det jeg er kjent med er spørsmålet fortsatt til vurdering i Finansdepartementet.

Eventuelle ytterligere spørsmål må derfor rettes til finansministeren.

Kjøp av fengselsplasser i utlandet

Utgangspunktet i internasjonal strafferett er at domfelte gjennomfører straff i den stat hvor dommen er avsagt og hvor det straffbare forholdet er begått. Dagens regelverk gir imidlertid flere muligheter til straffegjennomføring i et annet land. Justisdepartementet benytter seg av adgangen til å overføre innsatte med utenlandsk statsborgerskap til straffegjennomføring i hjemlandet med og uten samtykke fra den domfelte selv. Det er et mål å utvide ordningen med hurtigbehandling, slik at utlendinger som begår kriminalitet pågripes, pådømmes og sendes ut av landet så raskt som mulig. Ved tilslutning til EUs soningsoverføringsavtale og flere bilaterale avtaler skal flere utenlandske kriminelle sone i hjemlandet.

Det er imidlertid ikke aktuelt å kjøpe fengselsplasser i utlandet. Jeg viser i den forbindelse til mitt brev til Høyres stortingsgruppe av 14. januar 2010 der jeg redegjorde nærmere for dette. Som jeg opplyste i brevet har disse landene ved ratifikasjon av overføringskonvensjonen forpliktet seg til å samarbeide om overføring av egne borgere, og jeg anser det derfor ikke hensiktsmessig at Norge kjøper plasser for å oppnå samme mål. Jeg ønsker heller å intensivere samarbeidet med de aktuelle landene for å få en mer effektiv prosess. Norge deltar allerede i en ekspertgruppe i Europarådet om soningsoverføring. Her har vi direkte dialog med de øvrige medlemslandene, og vi vet at denne dialogen har ført til raskere saksbehandling i enkelte land. Jeg viser for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål fra representanten Oktay Dahl 3. februar 2010 og svar gitt i Stortingets møte 11. mars 2010.

DNA

Som understreket i Stortingsdebatten 4. mars 2010, kan det stilles prinsipielle spørsmål ved fra Stortingets talerstol å skulle ta stilling til kjøp av tjenester fra et konkret privat firma, for deretter å vurdere statlig overtakelse av det samme firmaet. For det første er behandling og analyse av DNA-spor i straffesaker håndtering av bevismateriale, og et ledd i en bevissikringskjede og skal blant annet tilfredsstille strenge krav til rettssikkerhet. Etter min mening er dette et område det er svært lite aktuelt å kommersialisere. For det andre er det ikke aktuelt å vurdere statlig oppkjøp av det private firmaet Gena, som representanten Dahl ber meg om. Det vil kreve egne prosesser i tråd med eksisterende regelverk og ansvarsområder knyttet til offentlige anskaffelser og statlige eierskap. Jeg vil i denne sammenheng peke på at kapasiteten til å analysere personprøver til DNA-registeret er langt høyere enn det som

Rettsmedisinsk institutt i dag mottar. En gradvis opptrapping av registeret er i tråd med Stortingets forutsetninger og følger Riksadvokatens retningslinjer.