Skriftleg spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:840 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Svart på: 22.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Styret i selskapet Ruukki Profiler, en av hjørnestensbedriftene i Mo Industripark, har besluttet å nedlegge bedriften. Lokale myndigheter, fagbevegelse og Rana Utviklingsselskap jobber nå aktivt i søk etter nye eiere til bedriften.
Hva har statsråden gjort og hva akter næringsministeren å foreta seg for å berge bedriften, og akter statsråden aktivt å støtte det lokale initiativ i arbeidet med å finne nye eiere?

Grunngiving

Ruukki Profiler er en av hjørnestensbedriftene i Mo Industripark. Selskapet fremstår som meget miljøvennlig, men er blitt rammet delvis som konsekvens av finanskrisen og lavere markedsetterspørsel, men også som følge av at forventningene om en betydelig innenlands satsing på fornybar energi ikke har slått til. Ansatte i selskapet jobber hardt for å finne nye eiere, og mener at markedssituasjonen nå bedres. Det er blitt lagt merke til at statsråden på kort varsel har stilt opp for flyselskapet SAS og andre selskap hvor staten har eierinteresser, når behovet har vært til stede. Nå trenger Ruukki Profiler nye eiere. Lykkes ikke dette vil en nedlegging bli et merkbart tap for norsk industri totalt sett og i særdeleshet for Rana samfunnet. Derfor trenger Rukki ansatte i Mo i Rana aktiv drahjelp fra statsråden i søk etter nye eiere.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I en pressemelding av 19.2.2010 fra Ruukki i Norge meddelte selskapet at det vil stanse produksjonen ved sin fabrikk Ruukki Profiler i Mo i Rana inntil videre. Hovedproduktet til bedriften er profiler av stål som leveres til skipsbyggingsindustrien. I tillegg produserer bedriften flenser til vindmølleindustrien. Ruukki viser til et stort fall i etterspørselen fra skipsbyggingsindustrien med et dårlig resultat i 2009 som følge av dette.

Ruukki Profiler har i overkant av 100 ansatte. Ruukki sier at produksjonsstansen vil bli gjennomført så snart som mulig og senest fra midten av mai 2010. Ruukki sendte i slutten av januar 2010 brev til Nordland fylkeskommune om den planlagte produksjonsstansen i Mo i Rana. Gjennom omstillingsloven er det etablert en obligatorisk meldeplikt til fylkeskommunen for alle bedrifter med 30 ansatte eller flere ved planer om nedlegging av virksomheten. Endelig beslutning om nedlegging kan ikke treffes før tidligst 30 dager etter at melding er sendt.

I samspill med eiere, ledelse, ansatte, Rana kommune, Rana Utviklingsselskap, NAV Nordland og Innovasjon Norge har fylkeskommunen etter at meldingen ble mottatt, gjennomført en prosess der muligheter for videre drift er vurdert, eventuelt med nye eiere. Nordland fylkeskommune opplyser at prosessen etter omstillingsloven nå er gjennomført.

Jeg har lagt stor vekt å bli direkte informert om situasjonen for Ruukki Profiler i Mo i Rana. Nærings- og handelsdepartementets politiske ledelse har hatt møte med representanter for de tillitsvalgte og har også møtt ledelsen for Ruukki i Norge. Vi har besøkt Mo i Rana for å få informasjon på stedet om situasjonen for bedriften.

Jeg er kjent med at det arbeids lokalt med eventuelle muligheter for videre drift ved bedriften. I et slikt arbeid vil virkemiddelapparatet være en naturlig samarbeidspartner, selv om det selvfølgelig er virkemiddelapparatet, som innenfor rammene for egen virksomhet, vil måtte vurdere eventuelle bidrag i et slikt tilfelle. Jeg forutsetter også at de nåværende eierne spiller på lag med de lokale initiativtakerne som ønsker å få til videre virksomhet.

Selv om Norge har vært skjermet for mange virkninger av finanskrisen, vet vi at eksportrettet industri står overfor store utfordringer. Disse næringene ble rammet spesielt hardt av fjorårets fall i verdenshandelen. Prisene på mange produkter fra blant annet prosessindustrien falt dramatisk. Noen næringer og bedrifter møter nye eller ytterligere effekter av tilbakeslaget først nå. Meldingen om stans ved Ruukki Profiler i Mo i Rana er som nevnt et eksempel på dette.

På denne bakgrunn har jeg bedt GIEK, Eksportfinans og Innovasjon Norge om innspill til mulige endringer i eksisterende virkemidler og eventuelle nye tiltak som er relevant for de utfordringene disse sektorene står overfor. I tillegg har Nærings- og handelsdepartementet mottatt innspill fra et 30-talls organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Innspillene er til behandling i departementet. Det viktigste tiltaket for å opprettholde norsk næringslivs kostnadsmessige konkurranseevne er å føre en stabil økonomisk politikk som tillater en rente på nivå med våre handelspartnere og en stabil valutakurs. Dette vil være avgjørende når neste statsbudsjettet skal lages.