Skriftleg spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:846 (2009-2010)
Innlevert: 12.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Svart på: 19.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I tre år har Godthaab hjulpet nyopererte og sykemeldte tilbake til arbeidslivet på oppdrag fra Helse Sør-Øst. Avtalen utløp ved årsskifte. 3 måneder ut i det nye året er det fortsatt uvisst om eller når en ny avtale kommer på plass. Ansatte er permittert og pasienter mister et verdifullt tilbud. Situasjonen er uholdbar og tyder på rot, sommel og inkompetanse i Helse Sør-Øst.
Når vil helseministeren gripe inn og sørge for at Godthaab igjen kan gi pasienter et tilbud som hjelper dem tilbake i arbeid?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Godthaab Helse- og rehabilitering hadde i 2009 to avtaler med Helse Sør-Øst RHF, en ordinær avtale innenfor fagområdet rehabilitering og en avtale innenfor fagområdet rehabilitering under ordningen ”Raskere tilbake”. Den ordinære avtalen omfatter 39 plasser innen fire ulike delytelser, som for eksempel kreft og eldre med sammensatte behov. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i denne avtalen fra 2009 til 2010. Den ordinære avtalen løper ut 2010.

Avtalen innen ordningen ”Raskere tilbake” omfatter 12 plasser. Alle avtalene i Helse Sør-Øst RHF under denne ordningen utløp 31.12.2009. Mulighetene for forlengelse var uttømt. Det måtte derfor foretas en ny anskaffelse på dette området.

Midler til de regionale helseforetakene under ordningen ”Raskere tilbake” for 2010 ble bevilget i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2009-2010). Tildeling av midler til det enkelte regionale helseforetak ble gitt i Oppdragsdokument 2010.

Det er viktig at private leverandører av helsetjenester opplever størst mulig grad av forutsigbarhet og langsiktighet i relasjonen til det regionale helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF opplyser at grunnen til at inngåelse av nye avtaler ikke kunne initieres tidligere, er at en ikke hadde en samlet oversikt over overførbare midler og midler totalt som var tilgjengelige for utlysing innen privat rehabilitering, før i januar 2010.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret at de gjennomfører prosessen med anskaffelser i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser så raskt som mulig. Helse Sør-Øst RHF opplyser at tilsagn om nye avtaler vil bli gitt i uke 12. Det vil bli inngått nye avtaler for 2010, med mulighet for forlengelse inntil 2 år (1+1 år). Dersom noen av tilbyderne skulle klage på tildelingene, vil det likevel løpe noe mer tid før endelige avtaler kan inngås.