Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:879 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 18.03.2010
Svart på: 24.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): De såkalte rovdyrsonene skaper en masse frustrasjon og harme ute i distriktene som f.eks. i Hedmark. Rovdyrene er ofte på vandring ut og inn av en sone, slik som Galventispa gjorde i fjor sommer og høst.
Kan statsråden tenke seg å vurdere å fjerne rovdyrsonene, da disse har utspilt sin rolle og oppfattes som uhensiktsmessige?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gjennom rovviltforliket våren 2004 fastsatte Stortinget gjeldende forvaltningsområde for ynglende ulv i Norge. Den øvrige soneringen av prioriterte yngleområder for bjørn, jerv og gaupe fastsettes av rovviltnemndene innenfor de respektive rovviltregionene.

I den politiske plattformen for flertallsregjeringen har Regjeringen sagt at hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra 2004 skal videreføres, og den todelte målsettingen om å ivareta både rovvilt og beitenæring står fast. Arealdifferensiert forvaltning er et av hovedprinsippene i rovviltforvaltningen, med siktemål å ivareta den todelte målsettingen. Rovvilt har stor vandringskapasitet og det er ikke mulig å unngå at det fra tid til annen vil komme rovvilt inn i prioriterte beiteområder. Slike situasjoner må håndteres fortløpende, og jeg er opptatt av at dette skal skje på en slik måte at skadeomfanget begrenses til et minimum.

Bestandsmålene for ulv og bjørn er nå til ny vurdering, og innen utgangen av 2010 vil Stortinget bli invitert til et bredt forlik om bestandsmål for disse to artene. Det er imidlertid ikke lagt opp til å endre prinsippet om arealdifferensiert forvaltning.