Skriftleg spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:882 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Svart på: 24.03.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Norsk kiropraktorforening har gjennom flere år arbeidet for at Norge skal utdanne sine egne kiropraktorer. Denne gruppen er de eneste av offentlig godkjent helsepersonell som står uten et utdanningstilbud i Norge. Stortinget har i flere saker vært positiv til etablering av utdannelsen. Norsk kiropraktorforening peker nå på at alt ligger til rette for dette.
Vil ministeren sørge for at opprettelse av Norsk kiropraktorutdanning ved Universitetet i Stavanger blir realisert?

Grunngiving

Sak om kiropraktorutdanning i Norge har en rekke ganger vært fremme i Stortinget. Kirke- Utdannings og Forskningskomiteens enstemmige merknad i Statsbudsjettet for 2008 gir uttrykk for at komiteen deler Norsk Kiropraktorforening sin utålmodighet over Regjeringens manglende oppfølging av Stortingsvedtaket fra 2004.
I merknaden fra komiteen heter det, sitat:

"Både interessen for studiet og behovet for kompetanse innen muskel- og skjelettlidelser tilsier etter komiteens oppfatning at det legges til rette for etablering av kiropraktorutdanning i Norge gjennom etablering av forskning på feltet og dermed oppbygging av lærerkrefter til en slik utdanning"

NKF peker nå på at alt ligger til rette for at slik utdanning raskt kan etableres. Universitetet i Stavanger (UIS) har sammen med Stavanger Universitetssykehus (SUS) iverksatt konkrete satsinger mot oppbygging av et forskningsmiljø i kiropraktikk gjennom å opprette to stipendiatstillinger i faget.
SUS har ansatt kiropraktor som vil kunne være leder i en fremtidig studentklinikk.
UIS har besluttet å utlyse en professor II stilling i kiropraktikk etter nyttår.
Norsk kiropraktorforening har innledet et samarbeid med UIS PLUSS om etterutdanning av kiropraktorer.
Studieplaner er klargjort gjennom et samarbeid med kiropraktorutdanningen ved University of Bournemouth.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse av 18.3.2010 fra stortingsrepresentant Bente Thorsen angående etablering av kiropraktorutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Et utvalg under Helsedirektoratet utredet i 2006 spørsmålet om etablering av kiropraktikerutdanning i Norge. Utvalget konkluderte med at det foreløpig ikke bør etableres en kiropraktorutdanning. I første omgangen foreslås det å etablere en nasjonal enhet for forskning innen muskel- og skjelettlidelser der kiropraktikk gis særlig prioritet.

Enheten skal utvikle kunnskap innen behandling av muskel- og skjelettsystemets lidelser med vekt på nakke- og rygglidelser, tilby kompetanseheving for kiropraktiker og sørge for utdanning av forskere, veiledere og undervisningspersonell. Utvalget konkluderte ikke med lokalisering verken av utdanningstilbud eller den nasjonale forskningsenheten.

I Budsjett-innst. S.nr.12 (2007-2008) heter det:

”Komiteen ber på denne bakgrunn om at det legges til rette for etablering av kiropraktorutdanning i Norge gjennom etablering av forskning på feltet og dermed oppbygging av lærekrefter til slik utdanning.”

På bakgrunn av dette og anbefalingene fra Helsedirektoratets utvalg har Kunnskapsdepartementet oppnevnt et ekspertpanel bestående av:

Stefan Lohmander, professor i ortopedi ved Lunds universitet

Ingrid Lundberg, professor i reumatologi ved Karolinska Institutet

Ewa Roos professor, i fysioterapi ved Syddansk universitet

Jan Hartvigsen, professor i klinisk biomekanikk (kiropraktikk) ved Syddansk universitet

Ekspertpanelet skal evaluere den nasjonale forskningen innenfor muskel- og skjelettlidelser avgrenset til forskning tematisk knyttet til kiropraktors fagfelt og yrkesutøvelse. Evalueringen skal danne grunnlag for videre planer for forskning i feltet og danne et kunnskapsgrunnlag i arbeidet for eventuelt å opprette en kiropraktikkutdanning i Norge. Evalueringsrapporten vil foreligge ved utgangen av dette året.