Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1122 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Svart på: 06.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil helseministeren gjøre for å forsikre seg om at ambulansedekningen i Sauda kommune skal være forsvarlig i høysesonger for feriebesøk når kommunens folketall fordobles?

Grunngiving

Kommuneoverlegen i Sauda opplevde i følge Haugesunds Avis 27.4.10 flere ganger i vinterferien og påsken at det manglet ambulanse i akutte situasjoner. I vinterferien og påskeferien dobles innbyggertallet i Sauda på grunn av tilreisende skiturister. Ifølge kommuneoverlegen oppstod en rekke akutte situasjoner samtidig. Røde Kors hadde en egen beredskapsbil i Sauda, men den er ikke utstyrt eller bemannet til akutte oppdrag. I vinterferien opplevde helsetjenesten tre ganger at de ikke hadde ambulanse. Den ene gangen var det fire situasjoner samtidig, to var akutte. I påskeferien havnet helsetjenesten i to situasjoner der det manglet ambulanse. Langfredag fikk de to hasteoppdrag og ett akuttoppdrag samtidig. Påskeaften fikk de tre hasteturer samtidig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Vest RHF skal sørge for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester, herunder ambulansetjenester, slik dette er fastsatt i lover, forskrifter og andre myndighetskrav innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som er stilt til rådighet fra Stortinget.

Sauda kommune ligger i Helse Fonna HF sitt opptaksområde. Helse Vest RHF har opplyst at Helse Fonna HF hadde dialog med kommuneledelsen i Sauda kommune i forkant av påskehøytiden for å gjennomgå helseberedskapen.

For å sikre forsvarlig beredskap valgte helseforetaket å la ambulanser fra nærliggende ambulansestasjoner bidra i beredskapen i Sauda kommune, samtidig som reserveambulansen i Sauda kommune var tilgjengelig for rask mobilisering ved behov, og det ble gjort avtale med Røde Kors om drift av en transportambulanse for å avlaste den ordinære ambulansen.

I tråd med St.meld. nr. 47 (2008-2009) mener regjeringen at det bør det legges til rette for en mest mulig sømløs akuttmedisinsk kjede til beste for pasienten og som utnytter ressursene på en mest mulig hensiktsmessig måte, også på tvers av forvaltningsnivåene. I mange situasjoner vil det være påkrevd med innsats fra spesialisthelsetjenesten, ved for eksempel å sende en ambulanse, mens det i andre situasjoner vil være til det beste for pasienten og mest fornuftig ressursbruk å benytte det kommunale tilbudet som legevaktslege eller hjemmesykepleie.

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus § 4 pålegger de regionale helseforetakene og kommunene å sikre en rasjonell og koordinert innsats i de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden og sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter. Det er i merknadene til akuttforskriften anbefalt at det etableres samarbeidsfora som forplikter samarbeidspartene. Det fremgår av kommunehelsetjenesteloven § 1-4 at kommunene skal samarbeide med regionalt helseforetak og stat slik at helsetjenesten best mulig kan virke som en enhet.

Jeg har blitt informert om at det er dialog mellom Helse Fonna HF og Sauda kommune for å sikre et forsvarlig akuttmedisinsk tilbud til alle som oppholder seg i kommunen, også i høytider og ferier.