Skriftleg spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1160 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Svart på: 20.05.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble signert i november 2008, og vil i følge regjeringen blant annet medføre at norsk næringsliv vil kunne få et konkurransefortrinn overfor bedrifter i EU, som ikke har handelsavtale med Colombia.
Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt avtalen til ratifisering, og hvordan stiller utenriksministeren seg til påstandene fra blant annet Latin-Amerikagruppene om at ingen vil forsvare avtalen og at den har blitt fremforhandlet uten noen form for demokratisk prosess?

Grunngiving

Da avtalen var ferdigforhandlet uttrykte nærings- og handelsminister Sylvia Brustad at avtalen ivaretar norske næringsinteresser samt er i tråd med regjeringens politikk i forhold til beskyttelse av menneskerettigheter, sosiale standarder og arbeidstakerrettigheter i handelsavtaler. Attac, Latin-Amerikagruppene og samtlige av regjeringspartienes ungdomspartier har imidlertid signert et opprop for å stanse handelsavtalen med Colombia.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Utenriksministeren og jeg er blitt enige om at spørsmålet bør besvares av nærings- og handelsministeren som ansvarlig statsråd for EFTAs handelsavtaler. Departementet arbeider med å forberede ratifisering av handelsavtalen mellom EFTA-statene og Colombia. Jeg legger vekt på en grundig behandling av saken før den fremmes for Stortinget. Det er ikke fastslått konkret tidspunkt for fremleggelse for Stortinget.

Når det gjelder prosessen rundt avtalen vises det til at det både under forhandlingene, og etter at forhandlingene var avsluttet, har vært egne møter og dialog med bl.a. representanter fra LO, UNIO, Amnesty, Flyktninghjelpen og andre organisasjoner vedrørende avtalen og situasjonen for blant annet fagforeningsrepresentanter og internt fordrevne i Colombia. Regjeringen er opptatt av å fremme menneskerettigheter, sosiale standarder og arbeidstakerrettigheter i Colombia, og har tatt dette opp i de sammenhenger der det er relevant. Dette er et arbeid som vil fortsette i fremtiden.