Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1203 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 14.05.2010
Svart på: 25.05.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisa Nordlys 4. mai 2010 fremkommer det at statsråden vil endre kriteriene for å motta spillemidler. Det fremkommer at det blir kutt på tilskuddet på 25 % som kommunene i Troms og Finnmark får. For kommunene i Nordland og Namdalen blir kuttet på 20 %.
På hvilke måter er dette forankret i idrettsbevegelsen og hvilke konsekvensutredninger er gjort med tanke på de konsekvenser dette har for anleggsutbygning i de berørte områder?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det ble varslet i Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføringen av forvaltningsreformen) under punkt 2.4. Kultur, at Kulturdepartementet ville ta initiativ til en gjennomgang av dagens kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Kriteriene gjelder for fordeling av spillemidler til fylkeskommunene. Fylkekommunene prioriterer og viderefordeler spillemidler til ordinære idrettsanlegg i kommunene. Tilskuddet fra spillemidlene er investeringstilskudd (et statlig topptilskudd) til nybygging og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg i kommunene.

Kriteriegruppa ble nedsatt i februar 2009. Gruppa har bestått av en representant fra fylkeskommunene og en fra KS (begge oppnevnt av KS), en fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og en fra idrettens særforbund, samt representanter fra Kulturdepartementet.

Gruppas rapport ble sendt på høring 26. januar 2010 og da høringsfristen gikk ut 1. mai 2010 forelå høringssvar fra 16 fylkeskommuner, 83 kommuner, Sametinget, KS i Troms og i Finnmark, samt fra NIF og deres underliggende ledd.

Departementet har ikke tatt stilling til endring av kriteriene, men vil nå gjennomgå høringssvarene og vurdere de innspillene som er mottatt. Eventuelle endringer kan tidligst bli gjort gjeldende for fordelingen av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i mai 2011.