Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1300 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Svart på: 07.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er begrunnelsen for at dokumenter knyttet til forvaltning av statens interesser i CO2 -handteringsprosjekt hos Gassnova SF er unntatt offentlighet og blir det vurdert om det skal gis merinnsyn i disse sakene?

Grunngiving

I Bergens Tidende 28. mai i år kan vi lese at staten ble informert om to Mongstad-saker i oktober 2009. I avisen viser administrerende direktør i Gassnova, Bjørn-Erik Haugan, til at selskapet ikke er underlagt offentleglova.
Undertegnede kan ikke se at selskapet som helhet er unntatt fra offentleglova, men har merket seg at

"...dokument knyttet til forvaltning av statens interesser i CO2 -handteringsprosjekt hos Gassnova SF..."

er unntatt fra offentleglova, jf forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 1, annet ledd, litra f.
CO2-håndteringsprosjektet på Mongstad har stor samfunnsinteresse og driver ikke i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Det vises til at formålet med offentleglova er

"...å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta."

Dette formålet gjør seg ekstra sterkt gjeldende i saker som angår viktige samfunnsspørsmål av dette slaget.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Lov av 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) trådte i kraft 1. januar 2009. Ved samme tid trådte forskriften til loven i kraft (offentlegforskrifta). Virkeområdet til loven er regulert i offentleglova § 2. Etter § 2 tredje ledd kan det i forskrift fastsettes at loven ikke skal gjelde for visse selvstendige rettssubjekter eller for visse dokumenter hos selvstendig rettssubjekt. I offentlegforskrifta § 1 reguleres hvilke rettssubjekter som er holdt helt eller delvis utenfor loven.

Offentlegforskrifta § 1 lister opp flere rettssubjekter som helt eller delvis er unntatt fra lovens virkeområde. Bakgrunnen for de fleste unntakene er at virksomhetene enten helt eller delvis arbeider typisk forretningsmessig i tett samarbeid med private aktører. Etter offentlegforskrifta § 1 tredje ledd bokstav f er ”dokument knytte til forvaltning av statens interesser i CO2-handteringsprosjekt hos Gassnova SF” unntatt fra lovens virkeområde. Dette innebærer at verken innsynsretten eller journalføringsplikten gjelder for nevnte dokumenter.

Bakgrunnen for å unnta disse dokumentene fra virkeområdet til offentleglova er CO2-håndteringsprosjektenes art, der Gassnova arbeider tett med private kommersielle aktører og forretningshensyn tilsier derfor at loven ikke bør gjelde disse dokumentene, jf. kongelig resolusjon 17. oktober 2008 side 21. En stor del av disse dokumentene vil på grunn av kommersielle hensyn uansett omfattes av de generelle unntaksbestemmelsene i loven.

Da disse dokumentene hos Gassnova SF er unntatt fra lovens virkeområde, får ikke bestemmelsen om meroffentlighet anvendelse, jf. loven § 11. Dersom Gassnova likevel velger å gi innsyn i enkelte dokumenter, har foretaket anledning til det, forutsatt at de ikke offentliggjør taushetsbelagt informasjon.

Avslutningsvis vil jeg understreke at dokumenter knyttet til forvaltningen av statens interesser i CO2-håndteringsprosjektene bare er unntatt fra virkeområdet til offentleglova når de befinner seg hos Gassnova SF. Det innebærer at de generelle reglene i offentleglova, herunder bestemmelsen om meroffentlighet, får anvendelse på dokumenter som befinner seg i Olje- og energidepartementet.