Skriftleg spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1434 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Svart på: 23.06.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Pareto har for et år siden lagt frem en rapport om Store Norske bestilt av NHD. En rapport som iflg. TV2 konkluderer med at dårlige avtaler inngått av selskapet kan true selskapets fremtid.
Hvorfor er denne rapporten fortsatt hemmeligstemplet, og hvilke tiltak er satt i gang i løpet av det året statsråden har hatt kjennskap til rapporten?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet mottok i mars 2009 en rapport fra Pareto Securities, "Rådgivning ifm. bedriftsøkonomisk gjennomgang av Store Norskes planer for videre kulldrift på Svalbard'. Rapporten ble innhentet som et ledd i departementets ordinære eieroppfølging i tilknytning til spørsmålet om videre kulldrift på Svalbard etter at nåværende kullressurser i blant annet Svea Nord gruven er uthentet (også kalt "Lunckefjellprosjektet").

Bruk av ekstern rådgiver for å vurdere det såkalte Lunckefjellprosjektet er omtalt i blant annet St.meld. nr. 22 (2008-2009) - Svalbard, samt i Nærings- og handelsdepartementets budsjettproposisjon for 2010 der også rapporten omtales.

Rapporten ble lagt på offentlig postjournal da den ble mottatt, og ble videresendt selskapet til orientering. Innsynsbegjæringer på rapporten er blitt behandlet på ordinær måte. Det ble ikke gitt innsyn i rapporten fram til mars 2010 ettersom den blant annet inneholder forretningssensitiv informasjon om Store Norskes kullvirksomhet samt råd og vurderinger fra Pareto Securities om avtaler som Store Norske har vært (og delvis fortsatt er) i reforhandlinger om. Etter en meroffentlighetsvurdering, hvor det ble vektlagt den tid som var gått og at opplysningene i rapporten ikke lenger ble vurdert like forretningssensitive, ble TV2 gitt innsyn i april 2010. Senere innsynsbegjæringer er innvilget på ordinær måte.

Departementet har i sin kontakt med selskapet understreket viktigheten av at styret og selskapets ledelse følger nøye opp den avtalegjennomgang som nå pågår fra selskapets side, herunder at styret foretar selvstendige vurderinger mht. nødvendige tiltak.