Skriftleg spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1472 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Svart på: 25.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å fjerne forskjellsbehandlingen vedrørende krav til størrelse på utsalgssteder og krav til varespekter for retten til å kunne holde åpent på søndag og helligdager?

Grunngiving

Nylig ble det avsagt dom hvor en butikkeier ble idømt bøter på kr 60.000.- og inndragning på kr 200.000.- fordi han hadde holdt åpent på søndag og helligdager siden 2006.
Det følger av lov om helligdagsfred at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukerne, skal holde stengt på søndag og helligdager.
Imidlertid gjelder ikke bestemmelsen for utsalgssteder som selger kiosk- eller dagligvarer og ikke har en samlet salgsflate som overstiger 100 kvadratmeter, eller bensinstasjoner med en samlet salgsflate på over 150 kvadratmeter.
Utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler faller utenfor forbudet. Dette innebærer at utsalgssteder som Oasen og Plantasjen kan holde åpent på alle årets dager uavhengig av størrelsen på salgsflate, mens Rema 1000, Kiwi eller Bunnpris ikke kan holde åpent på søndag og helligdager med mindre salgsflaten er mindre enn 100 kvadratmeter.
En vil bemerke at Oasen og Plantasjen i det vesentlige selger blomster og planter, men at de over tid har utvidet varespekteret sitt med å selge både møbler og vanlige kiosk- og dagligvarer på lik linje med enhver Narvesen-kiosk.
Dette er ikke i strid med bestemmelsen så lenge utsalgsstedet oppfyller hovedkravet loven setter.
En slik utvanning av regelforståelsen medfører, slik Fremskrittspartiet ser det, til et konkurransefortrinn for enkelte bransjer som den samlede dagligvarebransjen ikke kan ta del i.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Hovedregelen er at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager. For å sikre forbrukerne tilgang til varer det er særlige grunner for å tillate, er det en rekke unntak fra hovedregelen, jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred m.v. (helligdagsloven) § 5 annet ledd og tredje ledd. Utfordringen er å finne en rimelig og hensiktsmessig balanse mellom ulike hensyn. Hvor grensene bør gå, vil det kunne være ulike oppfatninger om, og det vil alltid være en mulighet for at unntaksbestemmelsene gir rom for en viss konkurransevridning. Endringer i reglene vil kunne by på nye og vanskelige avgrensningsproblemer. Min vurdering er at konkurransefortrinnet som unntaksbestemmelsene i dag måtte gi for enkelte typer utsalgssteder, er begrenset, og at dette ikke bør være avgjørende vurdert opp mot andre hensyn reglene skal ivareta.

Unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, skal ivareta hensynet til arbeidstakerne i varehandelen og skjerme søndagen som handledag, samtidig som forbrukernes behov for tilgang til varer ivaretas. Dette innebærer at det må foretas en form for avgrensning, og bestemmelsen har, slik jeg ser det, gode grunner for seg.

Unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler, er begrunnet i at salg av artikler til hagebruk m.m. ofte foregår i helgene når folk gjør hagearbeid. Uttrykket i det vesentlige gjør det klart at et utsalgssted kan selge et avgrenset antall produkter i tillegg til blomster, planter og andre hageartikler. I 2007 gjennomførte Kultur- og kirkedepartementet en undersøkelse blant en del utvalgte aktører innen hagesenterbransjen. Butikkene opplyste da at årlig omsetningstall viste at salg av blomster og planter utgjorde mellom 52 og 70 % av omsetningen. Dette gir en pekepinn om at hagesentre fortsatt har overvekt av blomster og planter i sin omsetning.

Det vil etter mitt syn først og fremst være opp til bransjen selv å sørge for at reglene ikke uthules. Når det nå er avsagt dom overfor en butikkeier for å ha overtrådt åpningstidsbestemmelsene, vil dette – dersom dommen blir stående – kunne være et sterkt signal til bransjen selv om ikke å tøye grensene.

Jeg vil også nevne at åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven har vært oppe til debatt i Stortinget både i 2008 og i 2009. I et representantforslag (Dokument nr. 8:43 fra 2006–2007) fra tre stortingsrepresentanter fra KrF ble det foreslått at Stortinget skulle be regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred. I et representantforslag (Dokument 8:125 fra 2007–2008) fra tre stortingsrepresentanter fra FrP ble det foreslått å avvikle åpningstidsbestemmelsene. LO med Handel og kontor (HK) i spissen har dessuten vært opptatt av å beholde søndagen som en annerledes dag hvor butikkene som hovedregel holder stengt. Slik jeg ser det, er det ikke aktuelt å lempe på åpningstidsbestemmelsene.