Skriftleg spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1547 (2009-2010)
Innlevert: 30.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Svart på: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Undertegnede stilte spørsmål 26. mars d.å. om en avtale mellom Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet som trengs for at Moss kommune og Østfold fylkeskommune kan forskuttere 25. mill kr til detaljplanlegging av jernbanen gjennom Moss. Statsråden viser i sitt svar til en gjennomgang som skal skje våren 2010 på bakgrunn av vinterens driftserfaringer. Våren er over, sommeren står for tur.
Når vil en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket kunne forligge?

Grunngiving

På grunn av manglende statlige planleggingsmidler til prosjektering av jernbane gjennom Moss, har Østfold fylkeskommune og Moss kommune fattet vedtak om å forskuttere 25 mill. kroner til planlegging av jernbanen. I gangsetting av videre jernbaneplanlegging har stanset opp på grunn av manglende avtale mellom Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet. I sitt svar til undertegnede svarte statsråden:

"I lys av de siste ukers hendelser hadde jeg tirsdag 6. april et møte med jernbanedirektør Elisabeth Enger. Det kom i møtet frem at Jernbaneverket på bakgrunn av denne vinterens driftserfaringer ser at behovet for å satse tungt på vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet er enda større enn forutsatt ved behandlingen av gjeldende NTP. Det er en erkjennelse departementet må ta på alvor. Samferdselsdepartementet har derfor i samråd med Jernbaneverket besluttet å ta en ny gjennomgang av jernbaneprioriteringene, herunder fremdrift og oppstartstidspunkt for prioriterte jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2010-2019 i løpet av våren 2010. Det anses ikke rasjonelt å starte detaljplanleggingen av bl.a. Mosse-tunnelen før dette er nærmere avklart. Eventuelle endringer vil bli forelagt Stortinget."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til mitt svar av 24. juni 2010 til Stortingets presidentskap på skriftlig spørsmål nr. 1443 fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou om samme investeringsprosjekt. Den varslede gjennomgangen av jernbaneprioriteringene, herunder fremdrift og oppstarts- tidspunkt for prioriterte jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2010-2019, er ennå ikke avsluttet. Det anses derfor ikke rasjonelt å starte detaljplanleggingen av bl.a. Sandbukta – Moss – Kleberget (Mossetunnelen) før disse forholdene er nærmere avklart. Samferdselsdepartementet legger opp til å orientere Stortinget om behov for eventuelle endringer i investeringsplanene i forhold til Nasjonal transportplan 2010-2019 senest i forbindelse med framleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2011.