Skriftleg spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1550 (2009-2010)
Innlevert: 30.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Svart på: 08.07.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): I Oslo-avtalen vektlegges initiativer som kan bidra til dialog og forsoning mellom israelere og palestinere. Fredsverkstedet på Abildsø Gård er et slikt initiativ som samler artister, låtskrivere og filmskapere fra Israel, de Palestinske områdene, USA og Jordan med et felles ønske om fred.
Hvorfor støtter ikke utenriksdepartementet Abildsø Gård og arrangørene bak initiativet?

Grunngiving

Fredsverkstedet har pågått siden 2002, og er en del av et større initiativ som samler ledere til felles dugnad for en konstruktiv og fredelig løsning på konflikten i Midtøsten.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Dyptgående konflikter løses ikke bare gjennom fredsprosesser hvor politiske ledere deltar, men også gjennom aktiv deltakelse fra det sivile samfunn. Det er derfor viktig å ha en bred innfallsvinkel til konflikthåndtering. Utenriksdepartementet støtter hvert år en rekke tiltak som kan bidra til at større sosiale grupper i land i konflikt engasjerer seg i fredsløsning – og slik skapes et press nedenfra.

Situasjonen i Midtøsten er krevende, og jeg er helt enig med representanten Myhre i at det er viktig å skape arenaer for dialog og forsoning mellom israelere og palestinere. Det er positivt at Abildsø Gård gjennom flere år har klart å samle unge israelere, palestinere og jordanere rundt felles aktiviteter. Utenriksdepartementet har tidligere støttet flere av disse prosjektene, senest i 2009. Jeg har selv hatt møte med representanter fra Abildsø Gård om prosjektaktivitetene i Midtøsten.

Utenriksdepartementet prioriterer støtte til de prosjektene vi mener vil ha størst effekt ”på bakken” og som kan bidra til resultater og læring i deltakernes lokalsamfunn. I vurderingene legges det blant annet vekt på forhold som lokal forankring, deltakernes bakgrunn og institusjonelle tilknytning, samsvar mellom aktiviteter og målformuleringer, samt resultater i tidligere faser.

Vi har mottatt et stort antall søknader om støtte til dialog- og forsoningstiltak i 2010. Konkurransen om støttemidlene har vært betydelig, og vi har måttet prioritere noen av søknadene. Etter en helhetsvurdering og i samråd med norske utenriksstasjoner i området, ble det konkludert med at økonomisk støtte til Abildsø Gård ikke kunne prioriteres i år. Det utelukker ikke at vi kan vurdere nye søknader prioritert i fremtiden.