Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1559 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Svart på: 23.08.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det kan synes som 328 års tradisjon med kommandant på Kongsvinger festning går mot slutten. Forsvaret skal fortsette sin sparekampanje på grunn av for små budsjetter.
Er statsråden virkelig enig i at det er riktig å fjerne kommandanten og de militære funksjoner fra Kongsvinger festning?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) har, på oppdrag fra forsvarssjefen, sett på mulige løsninger for å oppnå balanse mellom avdelingens aktivitet, årsverksrammer og økonomi. I den forbindelse har blant annet kommandantstillingen på Kongsvinger festning vært til vurdering. Forsvarssjefen opplyser at stillingen på Kongsvinger festning videreføres, og at det derfor ikke vil fremmes forslag om endringer.

Forsvarets kulturinstitusjoner er sentrale bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Regjeringen har hatt særlig fokus på kulturvirksomheten i Forsvaret, og har blant annet gjennom St. meld. nr. 33 (2008-2009) synliggjort denne delen av Forsvarets virksomhet. Regjeringen vil fortsatt arbeide for at Forsvarets kulturinstitusjoner videreutvikles og benyttes som kulturarenaer, samtidig som de også ivaretar Forsvarets egne tradisjoner.