Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1569 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Svart på: 08.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Undertegnede har flere ganger etterlyst en egen sak i Stortinget rundt jord/sjøkabling vs. luftspenn, uten å få gehør hos regjeringspartiene. I politisk kvarter 11.08 sier imidlertid SVs Gina Baastad: "selvfølgelig skal vi ta debatten om det i Stortinget". Miljøvernminister Erik Solheim sa til TV2 12.08 at han vil ha mer av strømnettet i sjøkabel. Regjeringen vil ha en ny utredning om sjøkabel i Hardanger.
Kan vi i lys av Hardanger-debatten og SVs utspill forvente å få en sak til Stortinget om prinsipper for kabling?

Grunngiving

Regjeringen vedtok 2. juli å gi konsesjon til bygging av en høyspentlinje mellom Sima og Samnanger i Hordaland. Vedtaket ble fattet en måned etter at et FrP-forslag om å drøfte grensedragning for jord/sjø kabler vs. luftspenn ble nedstemt av de rødgrønne partiene i Stortinget. I etterkant har Regjeringen gjort en "klok" beslutning om å utrede et sjøkabelalternativ i Hardanger.
Regjeringen ville gjort klokt i å invitere Stortinget til å gi råd i Hardanger-saken - både for å forplikte de politiske partiene, fremme alternative løsninger og avklare/forankre de prinsipper som bør ligge til grunn i lignende saker for fremtiden.
VG har 13.08 en sak hvor kostnaden ved å ha sjøkabel på 50 % av nye sentralnett traseer anslås til 3000 kr/år pr husstand. Det er langt høyere enn den 50-lappen man forespeiles i Hardanger-saken.
En sak til Stortinget burde både tatt den prinsipielle debatten om kabling vs. luftspenn ved bygging av nye strømnett, så vel som konkret redegjøre for de mest aktuelle alternative linjetraseer på land. Den burde også drøfte mulighetene man har for å unngå nye kraftlinjer ved i stedet å styrke lokal kraftproduksjon i form av fornybar energi og gasskraft. Flere gasskraftprosjekt eksisterer, men realiseres ikke på grunn av regjeringens rammebetingelser. Potensialet for energieffektivisering bør også drøftes. Tilsvarende bør en kvantifisere forventningene om endringer i kraftforbruket i regionen som følge av elektrifisering av norsk offshore virksomhet og endringer i aktivitet for norsk prosessindustri.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er nødvendig først å slå fast at regjeringen så sent som i Ot. prp. nr. 62 (2008-2009) la frem en strategi for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker. I dette strategidokumentet som Stortinget hadde til behandling våren 2009, ble spørsmålet om kabling på ulike spenningsnivå vurdert i et helhetlig perspektiv. Det fremgår av strategien at kabling alltid skal vurderes når nye kraftledninger skal bygges uansett spenningsnivå. Av strategien går det også frem at både naturgitte og systemmessige faktorer vil være avgjørende for om kabling skal anses som et hensiktsmessig tiltak, og at dette må vurderes i konsesjonsbehandlingen av den enkelte sak. Naturinngrep, forsyningssikkerhet, teknologiske utfordringer, kostnader, muligheter for tilknytningspunkter for fornybar energi og systemmessige tiltak ble drøftet i strategien som den gang var til behandling i Stortinget.

Jeg fastholder at Stortinget, gjennom behandlingen av regjeringens kraftledningsstrategi, fikk anledning til en prinsipiell debatt om grensedragningen for valg av luftspenn kontra jord- eller sjøkabel som representanten Solvik-Olsen nå etterlyser.

I konsesjonssaken om sentralnettsforsterkningen fra Sima til Samnanger har hensynet til kraftforsyningssikkerheten i Bergensregionen stått sentralt. Jeg har besluttet at det skal foretas en fornyet ekstern gjennomgang av sjøkabelalternativet knyttet til kraftframføring, kraftsystemer og samfunnsøkonomi. 4 eksterne utvalg er opprettet for å foreta denne gjennomgangen innen 1.2.2011. Berørte kommuner og fylkeskommunen vil bli involvert i prosessen gjennomkontaktmøter med utvalgene.

Vi står foran store utfordringer i forsterkning og oppgradering av landets overføringsnett i årene fremover. Regjeringen vil nå avvente arbeidet i de 4 utvalgene. Jeg legger imidlertid opp til å framlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av landets overføringsnett for kraft senere i denne stortingsperioden.