Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1637 (2009-2010)
Innlevert: 30.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Svart på: 10.09.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvor mange av årets ca. 160 nyutdannede sommervikarer i politiet har fått jobb i politietaten?

Grunngiving

Ifølge Justisdepartementet var det per 9. august 220 ledige stillinger. Av de 430 studentene som uteksamineres i 2010, har ifølge 329 fått jobb, men blant disse er vel også sommervikarene medregnet. Disse utgjør ca 160. Politiets Fellesforbund og Justisdepartementet er uenige om hvor mange ledige stillinger det egentlig er for uteksaminerte politistudenter. Det bekymrer Høyre.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Selv om spørsmålet er begrenset til å gjelde hvor mange av sommervikarene som har fått jobb i politietaten, finner jeg grunn til å gi en samlet presentasjon av det siste tallmaterialet som er innhentet.

Det var totalt 429 av årets tredjeårsstudenter som tok avsluttende eksamen på grunnutdanning ved Politihøgskolen. 101 av disse har ikke bestått pr. 2.9.2010. Disse vil kontinuere i september/oktober 2010 (hovedsaklig skytegodkjenning).

I følge opplysninger fra Politidirektoratet er 262 av de nyutdannede registrert som lønnsmottakere i politiet pr. 2.9.2010. Av disse er det 47 studenter som er tilsatt uten bestått eksamen. Det er en forutsetning at disse må ha bestått eksamen før de får fast tilsetting. Innrapporteringer fra politidistriktene og politiets særorganer viser at det er 19 i sommervikariater. Tilsvarende tall fra innrapporteringer pr. 9.8.2010 var 329, hvorav 164 i sommervikariater.

Sammenholdt med tallene fra 9.8.2010 er det således 78 flere som er ansatt i stillinger som ikke er sommervikariater pr. 2.9.2010.

Videre er det innrapportert fra politidistriktene og særorganene at det er 179 stillinger som ikke er besatt - og som er under tilsetting eller kunngjort/besluttet kunngjort. Stillingene fordeler seg på ulike stillingskategorier. Der det blir tilsatt tjenestemenn som allerede er i etaten, forutsetter jeg at det raskt blir foretatt kunngjøringer som nyutdannede kan søke på.

Det vil alltid være slik at tilsetting av nyutdannede tar noe tid. Slik er det også i tilsvarende andre høgskoleyrker. Jeg forventer imidlertid at langt de fleste av de nyutdannede vil få mulighet for jobb i løpet av høsten. De nyutdannede må imidlertid være villig til å søke på ledige stillinger i hele landet og dermed påregne å måtte flytte.