Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1717 (2009-2010)
Innlevert: 13.09.2010
Sendt: 13.09.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Svart på: 21.09.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gjøre rede for hvor mange fyringsanlegg med fossile brensler som grunnlast som i dag finnes i bygg staten eier eller leier; hvor store volum av fossile brensler som årlig forbrukes til oppvarmingsformål i statlige bygg, samt i hvilken takt statens anlegg for og bruk av fossile brensler til oppvarming vil bli faset ut i årene fremover, etter eksisterende planer?

Grunngiving

I klimaforliket ble partene enige om følgende punkt vedrørende bruk av fossile brensler i offentlige bygg:

“Partene er enige om å forberede forbud mot oljefyring som grunnlast i offentlige bygg og næringsbygg over 500 kvm når man erstatter gamle oljekjeler eller i forbindelse med hovedombygginger som berører varmeanlegg, fra 2009. Det tas endelig stilling til spørsmålet i forbindelse med statsbudsjettet for 2009.”

I plan- og bygningslovens nye tekniske forskrift, TEK10, innføres det forbud mot å installere fyringsanlegg med fossile brensler som grunnlast i nye bygg.
Gitt at rammebetingelsene på dette området nå er skjerpet, er det interessant å bringe på det rene hvor snart man med eksisterende virkemidler regner med å eliminere bruk av fossile brensler i statens bygningsmasse.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Av landets totale eiendomsmasse eies 4 % av staten. Ansvaret for forvaltning av statens ulike eiendommer er fordelt på flere departementer og underliggende virksomheter, for eksempel Universitetene, Jernbaneverket og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er de aktuelle virksomhetene selv som har ansvaret for å kjøpe eller leie egnede lokaler til sin virksomhet. En slik deling er hensiktsmessig for å sikre effektiv drift og utviking av eiendommene, og fordi byggene har ulike funksjoner. Det finnes således ingen samlet oversikt for hvilke energibærere som brukes de ulike byggene staten eier eller leier.

Mitt ansvar omfatter de statlige eiendommene som er forvaltet av Statsbygg, i alt 2,6 mill m2. Statsbygg forvalter 114 eiendommer med olje/elkjel, eksklusive fengselseiendommene som Statsbygg overtok ansvaret for 1. januar 2009. I 2009 sto samtlige 114 oljekjeler som beredskapskjeler. Oljekjelene vil fortløpende bli utfaset og erstattet av andre energikilder, unntatt der hensynet til samfunnssikkerhet eller behovet hos fjernvarmeleverandører tilsier at oljekjelene blir stående som reserve i krisesituasjoner.

Statsbygg utarbeider årlige energirapporter for bygningsmassen, med unntak av utenlandseiendommene, eiendommer uten EOS-system (energioppfølgingssystem), og eiendommer der det statistiske grunnlaget mangler, eller der energibruken er unormal på grunn av spesiell virksomhet, som for eksempel fengsler og forskningsstasjoner.

I energirapporten for 2009 framkommer fordeling av energibærere. Der framgår det at elkraft (67 %) og fjernvarme (20 %) er de to største energikildene, og at olje kun står for ca. 2 % av det totale energiforbruket. Dette utgjorde i 2009 1.238 m3 olje, tilsvarende en energieffekt på 6753 MWh.

I forbindelse med endringer i ny plan- og bygningslov ble det 1. juli 2010 innført forbud mot installering av oljekjeler i nye bygninger. Når det gjelder konvertering av oppvarmingskilder i eksisterende bygg, fra olje til andre energibærere, eksisterer det ikke en felles plan for alle statlige bygninger for det. Det er den enkelte virksomhet som har ansvaret for konverteringsplaner ut fra behov, forutsetninger og sammensetning av eiendomsporteføljen. Det er likevel grunn til å understreke at det pågår mange prosesser som utreder spørsmålet om tiltak, insitamenter og utfasing av anlegg som benytter fossile brensler i bygg. Eksempler på dette er Klimakur 2020 og arbeidsgruppe for energieffektivisering i bygg i regi av Kommunal- og regionaldepartementet som avga rapport 16.08.10.