Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:46 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Svart på: 13.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva er status for forberedelsene til togrevolusjonen for Østlandsområdet, Ruteplan 2012, og vil denne bli gjennomført som tidligere forutsatt?

Grunngiving

Høyre har mottatt signaler fra fagmiljøene om at det er oppstått alvorlige problemer i forberedelsene til Ruteplan 2012. Vi forstår det slik at det har utviklet seg en oppriktig bekymring for om Ruteplan 2012 overhodet kan gjennomføres, både i 2012 og i fremtiden.
Vi er bekymret for om det har vært bevilget nok midler til kapasitet/stasjonstiltak, og om dette kan få alvorlige konsekvenser for den planlagte utviklingen av togtilbudet på Østlandet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Økt bruk av jernbanestransport er viktig for å nå regjeringens mål om et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem. Tilstanden på store deler av dagens jernbanenett er imidlertid i dag ikke godt nok til å levere et tilfredsstillende togtilbud med høy punktlighet og regularitet. Som det fremgår av Prop. 1 S (2010-2011), er det særlig gjennom sist vinter blitt tydelig at vedlikeholdsbehovet for infrastrukturen er større enn tidligere antatt. Regjeringen må derfor først prioritere vedlikehold og fornyelses-arbeider for å ta igjen år med manglende vedlikehold. Når infrastrukturkvaliteten og driftsstabiliteten er bedret, vil vi kunne sette større fokus på tiltak som legger til rette for økt trafikk.

Som det fremgår av omtale under ”Bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny grunnrutemodell” i Prop. 1 S (2010-2011), krever omlegging til ny grunnrutemodell også betydelige forberedelser og er et komplekst og tidkrevende arbeid. Det er i dette arbeidet identifisert behov for å gjennomføre flere infrastrukturtiltak enn tidligere antatt. Mange av tiltakene er nye eller vesentlig utvidet i forhold til Nasjonal transportplan 2010-2019. Status i arbeidet er at Jernbaneverket arbeider videre med planleggingen av hvordan tiltakene og ruteomleggingen best kan samordnes og innfases. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette i de kommende budsjettene.

Jeg vil for øvrig bemerke at Østlandet står overfor store framtidige transportutfordringer med høy forventet trafikkvekst frem mot 2020. I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det derfor lagt opp til å øke investeringene på jernbanenettet betydelig i årene fremover. Det er og viktig å se togtilbudet i sammenheng med trafikkutviklingen, slik at de store transportutfordringene løses samtidig med at driftsstabiliteten på jernbanenettet forbedres. Innfasing av nye togsett og gradvis forbedring av togtilbudet må ses i sammenheng med tilstanden på og utviklingen av infrastrukturen. Dette innebærer at det vil bli en gradvis forbedring av togtilbudet i Østlandsområdet der den første forbedringen de reisende vil oppleve er at NSBs nye tog settes i drift fra 2011/2012. De nye togsettene, sammen med oppgraderingen av infrastrukturen, vil bidra til bedre kvalitet og driftsstabilitet. Deretter vil rutetilbudet forbedres, men dette vil skje senere enn opprinnelig planlagt, dels pga at arbeidet med bedring av driftsstabiliteten krever mer ressurser enn tidligere forventet og dels pga at omfanget av nødvendige infrastrukturtiltak er større enn tidligere antatt i NTP. Som nevnt ovenfor, vil Samferdselsdepartementet komme tilbake med nærmere informasjon om når ny grunnrutemodell vil bli innfaset, i de kommende budsjetter.