Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:141 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Svart på: 02.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Prop. 1S (2010-2011) kommer det frem at Regjeringen ligger 1,26 mrd. bak sin egen NTP-ramme for riksveiinvesteringer. Det har i tillegg vært en stor kostnadsøkning siden 2005, og Statens Vegvesen hadde ifølge Riksrevisjonen et underforbruk på 941 mill. kroner i fjor. Summen av dette tilsier at prosjekter må ha blitt lagt på is eller blitt kraftig utsatt.
Hvilke prosjekter vil bli igangsatt senere i programperioden enn forutsatt, og hvilke prosjekter vil få mindre bevilgninger i programperioden enn forutsatt?

Grunngiving

Nettavisen publiserte 28. november 2008 en liste med 29 veier som daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete hadde glemt, og som skulle blitt påbegynt eller ferdigstilt i 2009. Jeg frykter at situasjonen er langt verre nå, og dette er tilfelle noe man bør ta tak i så raskt som mulig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 har regjeringen lagt opp til å fase satsingen inn i økonomien så raskt som mulig, men innenfor de avgrensninger som et forsvarlig økonomisk opplegg setter. Avhengig av de økonomiske konjunkturene blir det derfor lagt opp til en gradvis opptrapping av de statlige rammene til samferdselsformål. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2010 lagt opp til et nivå på bevilgningen til post 23 på om lag det årlige gjennomsnittsnivået i NTP 2010-2019. I forslaget til statsbudsjett for 2011 er bevilgningen til post 23 ytterligere styrket, jf. Prop. 1 S (2010-2011), side 53. Konsekvensen av dette er at investeringspostene får en lavere oppfølgingsgrad etter to år av planperioden, lagt til grunn en økonomisk forsvarlig opptrappingsplan for bevilgninger til samferdsel. Jeg vil understreke at beløpet som det vises til i spørsmålet på 1,26 mrd. kr, er differansen mellom bevilgninger og flat NTP-ramme gjennom fireårsperioden. Som det framgår over, er ikke dette å oppfatte som et etterslep i forhold til regjeringens ambisjoner. Den rutevise oppfølgingen av rammene i St.meld. nr. 16 (2008-2009) og Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 framgår av tabellene på sidene 82-84 i Prop. 1 S (2010-2011). For flere prosjekter skyldes forsinkelser i forhold til det som er lagt til grunn i Statens vegvesens handlingsprogram, manglende avklaringer av planer eller finansieringsopplegg. Under forutsetning av tilslutning til foreslåtte bompengeopplegg kan det derfor likevel bli aktuelt med anleggsstart i 2011. For øvrig forutsetter jeg at rammene i St.meld. nr. 16 (2008-2009) vil bli fulgt opp i løpet av planperioden. En vesentlig del av mindreforbruket i 2009 var knyttet til den delen av vegnettet som er omklassifisert til fylkesveg fra 1. januar 2010. De investeringene som var forutsatt i 2009 og som ikke var gjennomført i fjor, skjer i all hovedsak i 2010.