Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:174 (2010-2011)
Innlevert: 27.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Svart på: 01.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren sørge for at Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt får tilført tilstrekkelige ressurser slik at man i politidistriktet kan utføre en forsvarlig polititjeneste som skaper trygghet hos befolkningen?

Grunngiving

Det vises til spørsmål Dok. nr. 15:1383 (2009-2010), Dok. nr. 15:1567 (2009-2010), Dok. nr. 15:1642 (2009-2010) og Dok. nr. 15:77 (2010-2011) vedrørende ressursmangel og bemanningsproblemer ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt. I sitt svar på sistnevnte spørsmål avslutter justisministeren med å si at han har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren disponerer ressursene på en måte som gir best mulig polititjeneste i hele distriktet. Undertegnede håper selvfølgelig at dette er riktig, men det er hevet over enhver tvil at politidistriktet er blant de i landet med dårligst politidekning samt at distriktet ikke er tilført de nødvendige ressurser som skal til for å utøve en forsvarlig polititjeneste som skaper trygghet. Et nytt eksempel på dette kan man lese om i Haugesunds Avis 25. oktober der en 18 åring som ble truet og banket opp i sitt eget hjem i Etne måtte vente i fire timer på politiet. En politiinspektør hevder ifølge samme avis at politidistriktet er underbemannet sammenlignet med andre politidistrikt og at man totalt sett har en anstrengt ressurssituasjon i distriktet. Dette rimer svært dårlig med de svar justisministeren har gitt undertegnede på ovenfornevnte spørsmål.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortingsrepresentanten viser til fire tidligere spørsmål som han har stilt om same tema. Jeg har i mine svar utførlig redegjort for den betydelige budsjettøkning etaten har fått de senere år, de positive tilbakemeldingene politidistriktet har fått i innbyggerundersøkelsen og tilbakevist en rekke påstander basert på avisoppslag. Videre har jeg redegjort for den delegerte styringsmodellen hvor Politidirektoratet fordeler ressursene og følger opp de enkelte politidistriktene. Jeg vil særlig vise til mitt svar på spørsmål nr 77 hvor politimesteren i Haugaland og Sunnhordland har bidratt med informasjon om de faktiske forhold i politidistriktet.

Dette spørsmålet frå stortingsrepresentanten er også forelagt Politidirektoratet som, etter å ha forelagt saken for politimesteren i Haugaland og Sunnhordland, har gitt følgende informasjon:

”Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politi- og lensmannsetaten på grunnlag av en fastsatt ressursfordelingsmodell. Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med andre politidistrikt. Det er forøvrig politimesteren i Haugaland og Sunnhordland sitt ansvar å fastsette årsverksrammen i forhold til tildelt ramme.

Når det gjelder den konkrete saken er det riktig at operasjonssentralen fikk inn en melding den 24. oktober 2010 kl 0142 fra en mann i Etne som ønsket politiet til sin bopel fordi han var blitt slått ned der. Gjerningsmennene var reist fra stedet og den umiddelbare fare var over. Fornærmede ønsket kontakt med politiet for å forklare seg og få sikret bevis. Han ble gjort kjent med at politiet var opptatt med annet oppdrag, men at de ville komme når dette var utført. Det ble fra politiet ringt til fornærmede flere ganger før de møtte på hans bopel kl 0620.

Det er i denne konkrete saken ikke ønskelig at det skal gå så lang tid før politiet ankommer fornærmede. Forholdet som var utført på hans bopel var alvorlig. Ut fra den totale oppdragsmengden i politidistriktet på angitt tidspunkt, og den faresituasjonen fornærmede befant seg i, kan politiet likevel ikke se at det burde vært satt ytterligere ressurser på denne saken eller prioritert annerledes. Fornærmede fikk etter hvert den hjelp han hadde behov for, og saken ble umiddelbart fulgt opp fra politiets side med pågripelse og avhør av gjerningsmennene.

Politiet har hele tiden hatt god dialog med fornærmede, og det har i ettertid ikke fremkommet kritikk fra de som har vært involvert i saken.

I forhold til uttale (fra en politiinspektør) i Haugesunds Avis mandag 25. oktober, gjelder det opplysninger knyttet til bemanningen hentet fra statistiske opplysninger om politidekning i SSB. Politidistriktet har ikke brukt uttrykket underbemannet, men hevdet at man har lav dekning sammenliknet med noen andre distrikt i landet.