Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:263 (2010-2011)
Innlevert: 10.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Svart på: 16.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På mange kirkegårder som f.eks. i Hedmark, blir gravsteiner etter at de er fjernet fra gravstedet, liggende i en haug i et hjørne av kirkegården. Dette synes jeg er respektløst og lite passende.
Hva vil statsråden bidra med for at slike gravsteiner blir fjernet og behandlet på en riktig måte?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Gravferdslovgivningen er utformet med sikte på at våre kirkegårder skal bli forvaltet med den orden og verdighet som deres egenart tilsier. Gravminnet skal normalt tas bort fra graven, når frigravperioden er til ende og graven ikke blir festet eller når festeperioden går ut og festeavtalen ikke fornyes. Gravminnet eies av den ansvarlige eller av festeren, og det er i henhold til regelverket (gravferdsforskriften § 21 tredje ledd) primært eierens ansvar å sørge for at gravminnet fjernes.

I mange tilfeller vil det likevel være de lokale kirkegårdsmyndighetene som tar hånd om det gamle gravminnet, og det settes da gjerne på lager en periode. Når ikke eieren i løpet av seks måneder har gjort krav på det, tilfaller det kirkegården, jf. gravferdsloven § 18. Det er da opp til kirkegårdsmyndighetene å bestemme om gravminnet skal bevares, om det skal tilbys til gjenbruk eller om det skal fjernes fra kirkegården. Dersom myndighetene fjerner et gravminne, skal navn og data tas bort, jf. gravferdsforskriften § 21. Fra sentralt hold anbefales det at gravminner som fjernes fra kirkegården, helst blir knust. Slik jeg ser det, er regelverket på området i dag klart nok. Mitt generelle inntrykk er også at de lokale kirkegårdsmyndighetene ivaretar sitt ansvar på en god måte, men det er vanskelig å unngå enkelttilfeller hvor det kan være behov for både bevisstgjøring og rådgivning.