Skriftleg spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:477 (2010-2011)
Innlevert: 07.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Svart på: 21.12.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er status i arbeidet for å finne en permanent løsning hvor personopplysninger om ansatte i E-tjenesten ikke registreres slik at de er tilgjengelige for en større gruppe mennesker, og hvordan er personopplysningene håndtert i dag?

Grunngiving

Jeg viser til brev fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen datert 4. mai 2010 og forsvarsministerens svar datert 27. mai s.å. Bakgrunnen for korrespondansen var avsløringer i media om at personopplysninger om ansatte i E-tjenesten var registrert i det såkalte Aa-registeret og derved lett tilgjengelig for et stort antall mennesker.
I statsrådens svarbrev fremkommer det bla.:

"...gjør at Forsvaret nå i tett samarbeid med registrene finner andre løsninger for forsvarlig håndtering og forvaltning av informasjon knyttet til E-tjenesten."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis presiseres det at Etterretningstjenesten ikke anser den aktuelle informasjonen som sikkerhetsgradert eller skjermingsverdig etter sikkerhetsloven, men unntatt offentlighet etter bestemmelsene i offentleglova.

Som det fremgikk av mitt brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 27. mai i år, var det på dette tidspunktet innledet et godt og nært samarbeid mellom Forsvaret og de enkelte registrene for å finne frem til en god løsning for forsvarlig håndtering av informasjon om ansatte i Etterretningstjenesten.

Når det gjelder Arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret, der nesten alle de aktuelle opplysninger om ansatte befant seg, er det funnet en løsning i samarbeid med NAV. Denne ble iverksatt fra sommeren 2010. Løsningen er midlertidig og avhengig av dispensasjon fra NAV. Slik dispensasjon blir gitt for ett år av gangen. Det pågår også et arbeid mellom Forsvaret og NAV med tanke på å finne en varig løsning. Denne vil mest sannsynlig komme på plass i forbindelse med den planlagte innføringen av EDAG (Elektronisk dialog med arbeidsgivere) i 2014. EDAG er tenkt å legge til rette for en mer effektiv elektronisk dialog mellom NAV og arbeidsgiverne. Det er departementets klare målsetning at dette skal resultere i en permanent løsning for Forsvaret som tar høyde for behovet for å unnta opplysninger om enkelte grupper ansatte fra offentlighet, jf. offentleglova § 21.

Når det gjelder registeret i Skattedirektoratet, planlegger Forsvaret å løse dette i forbindelse med den årlige innrapporteringen av informasjon om lønns- og trekkoppgavene i januar 2011. Det er også funnet en tilfredsstillende løsning for håndtering av data i registeret til Statens pensjonskasse.

Hurtige og målrettede tiltak har vært nødvendige i denne saken, og det er godt å kunne konstatere at en tilfredsstillende løsning nå synes å komme på plass. La meg avslutningsvis understreke at dette er et arbeid som berører flere, og der et tett og godt samarbeid er påkrevd. Det er i den anledning svært positivt å merke seg at Forsvaret i sin tilbakemelding til departementet, opplyser å ha møtt velvilje hos alle aktører i denne saken.