Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:585 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Svart på: 22.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Jeg har i det siste fått flere henvendelser fra enkelt personer som opplever at deres kjæreste, mannen til deres barn blir sendt ut av landet. Tilbakemeldingen de får fra UNE er den samme, innvandringspolitiske hensyn går foran hensynet til barna.
Er det slik at hensynet til barns beste er blitt styrket, eller må vi i lovs form vedta at innvandringspolitiske hensyn ikke skal gjelde, slik at utlendingsmyndighetene ikke skal splitte familier og barn vokse opp uten deres fedre?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg legger til grunn at spørsmålet både relaterer seg til saker hvor barnets forelder utvises, og til saker hvor barnets forelder er uten oppholdstillatelse i Norge.

Hensynet til barnets beste er styrket i en rekke bestemmelser i ny utlendingslov og

-forskrift, herunder i enkelte regler om rett til familieinnvandring og i bestemmelsene om utvisning. Det fremgår nå eksplisitt av ny utlendingslov at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved forholdsmessighetsvurderingen i saker om utvisning. Videre skal eventuell utvisning som hovedregel gjøres tidsbegrenset når utlendingen har barn i Norge, og utlending med barn i Norge skal som hovedregel ikke utvises for ulovlig opphold eller arbeid under to år.

Når det gjelder familieinnvandring, er det også innført flere bestemmelser i den nye loven og forskriften som styrker barns rettsstilling. Hensynet til barnets beste og familiens enhet står helt sentralt i bestemmelsene som omhandler familieinnvandring. Regelverket skal imidlertid også ivareta en rekke andre hensyn, herunder innvandringsregulerende hensyn og hensynet til at familien skal være økonomisk selvforsørget. Det stilles derfor som hovedregel krav om sikret underhold i familieinnvandringssaker. Av hensyn til en regulert og kontrollert innvandring, er det videre et vilkår at oppholdstillatelse som hovedregel må være innvilget før en utlending reiser inn i Norge. Regelverket innebærer at utlendinger som har reist inn i Norge før en søknad om familieinnvandring er innvilget, som hovedregel vil måtte reise tilbake til hjemlandet igjen og vente på behandling av søknaden der, frem til søknaden eventuelt innvilges og vedkommende kan returnere til Norge.

Jeg mener hensynet til barnets beste er godt ivaretatt i dagens utlendingslovgivning, og at regelverket ivaretar den nødvendige balansen mellom hensynet til barnet og familiens enhet, behovet for innvandringskontroll og innvandringsregulerende hensyn.