Skriftleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:630 (2010-2011)
Innlevert: 07.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Svart på: 17.01.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Kan statsråden begrunne hvorfor regjeringen har godkjent nye retningslinjer for fagteam i barnevernet som ytterligere styrker det statlige barnevernets myndighet over den kommunale barnevernstjenesten?

Grunngiving

Nye retningslinjer for fagteam er sendt ut fra Bufetat i oktober 2010 og disse styrker fagteamenes myndighet over den kommunale barneverntjenesten. Fagteamene skal motta alle søknader om bistand fra Bufetat fra kommunal barneverntjeneste og er delegert myndighet til å tildele tiltak. Fagteamene skal gi råd, veiledning og bistand etter forespørsel fra kommunal barneverntjeneste. Fagteamene skal sørge for et målrettet og forpliktende samarbeid med kommunal barneverntjeneste, bidra til riktig tiltaksvalg, formidle tiltak og sikre fremdrift i oppfølgingen av det enkelte barn. Detaljeringsgraden i de nye retningslinjene er høy og viser liten tillit til den kommunale barnevernstjenesten. Dette mener spørsmålsstilleren er urovekkende da man innledningsvis i de samme retningslinjene stadfester at kommuner som har en høy andel kommunale tiltak har en mindre andel statlige tiltak og omvendt. Forskningen viser at det kommunale barnevernet ofte føler seg overkjørt av fagteamene og de nye retningslinjene bidrar til å forsterke dette.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Bakgrunnen for at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tatt initiativ til utarbeidelse av retningslinjer for fagteamene, er at fagteamene har hatt en svært ulik praksis i sitt arbeid. Dette har rokket ved målet om et likeverdig barnevern uavhengig av bosted. Retningslinjene har ikke vært behandlet i regjeringen.

Retningslinjene tar utgangspunkt i barnevernloven, Rundskriv Q-19/2003 Strategidokument Statlig overtagelse av fylkeskommunale oppgaver, barnevern og familievern og Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet. Fagteamene har ikke myndighet over den kommunale barneverntjenesten og de nye retningslinjene for fagteamenes arbeid i Bufetat endrer ikke arbeidsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern.

Retningslinjene skal bidra til å gi hjelp av god kvalitet fra statlig barnevern. Kommunalt barnevern henvender seg til fagteamene ved behov for bistand fra statlig barnevern. Fagteamene er derfor sentrale aktører i arbeidet med å sikre at barn og ungdom mottar likeverdige tjenester fra Bufetat. Fagteamordningen har tidligere blitt evaluert, og det viste seg at det var store variasjoner i fagteamenes praksis. Målet med retningslinjene er at det statlige barnevernet skal bli mer forutsigbart – både for brukere og for samarbeidsparter i og utenfor kommunene.

I retningslinjene fremheves behovet for et godt samarbeid mellom statlig og kommunalt barnevern både før, under og ved avslutning av statlig tiltak for det enkelte barn. Dette vil kunne bidra til bedre tilrettelagte statlige tjenester for barnet.

I forordet til retningslinjene har Bufdir vært tydelige på at retningslinjene er å betrakte som en første versjon som skal evalueres i 2011 og deretter bli revidert. Både kommuner, KS, fagteam og enheter i Bufetat vil bli involvert i denne evalueringen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil legge stor vekt på erfaringer som de ulike parter gjør seg gjennom fagteamenes bruk av retningslinjene.