Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:664 (2010-2011)
Innlevert: 12.01.2011
Sendt: 13.01.2011
Svart på: 19.01.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ullersmo fengsel står overfor en større rehabilitering i de nærmeste årene. Det er synliggjort at det i tillegg kan bygges nye fengselsplasser innenfor de eksisterende fengselsmurene. En slik utbygging synes fornuftig fordi man da får utnyttet fengselsområdet bedre enn i dag. En slik utbygging kan også bidra til å få flere nødvendige varetektsplasser i Oslo-området.
Hvordan stiller statsråden seg til en slik fremtidig utbygging av Ullersmo fengsel?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ullersmo fengsel ble åpnet i 1970. Etter over 40 års drift har fengslet et stort oppgraderingsbehov og et vedlikeholdsetterslep som har bygget seg opp over flere år. Det er i de senere år satt av betydelige midler til ekstraordinære vedlikeholdstiltak ved fengslet. Regjeringen har dessuten økt vedlikeholdsinnsatsen og overført eiendomsforvaltningen av fengslene til Statsbygg. Dette legger til rette for profesjonell eiendomsforvaltning og et verdibevarende vedlikehold ved Ullersmo fengsel.

Ullersmo fengsel er viktig for fengselskapasiteten i Østlandsområdet, og Regjeringen har høye ambisjoner for fengslet. Justisdepartementet har vurdert ulike alternativer for hvordan fengslet kan tilrettelegges for fremtiden. Vurderingen er gjort i tråd med krav om kvalitetssikring av store, statlige investeringer. Regjeringen har besluttet at Ullersmo fengsel skal prosjekteres ut fra et moderniseringsalternativ hvor dagens kapasitet beholdes, og at bygg som skole, aktivitetsrom og celleavdelinger moderniseres. Gjennom modernisering har Ullersmo fengsel et stort potensial til å bli et fullverdig fengsel i tråd med Regjeringens ambisjoner for moderne straffegjennomføring i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker " mindre kriminalitet " tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding).

Ullersmo fengsel har i dag 250 fengselsplasser, inkludert fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå ved avdeling Kroksrud. Det er mulig å utvide kapasiteten ved fengslet. I planleggingen av fremtidig Ullersmo fengsel legges det til rette for en mulig kapasitetsutvidelse ved fengslet.

Fra 2006 er straffegjennomføringskapasiteten i kriminalomsorgen økt med nær 800 plasser. Økt kapasitet har bidratt til at kriminalomsorgen i dag kan stille langt flere varetektsplasser til disposisjon for politiet enn i 2006, samtidig som soningskøen er håndtert. I 2011 økes kapasiteten ytterligere ved at ordningen med elektronisk kontroll utvides til bl.a. Hordaland, samt opprettelse av åtte nye plasser ved Hustad fengsel. Halden fengsel vil dessuten være i full drift. Justisdepartementet vurderer fortløpende behovet for ytterligere kapasitetsutvidelser i Oslo og i Østlandsområdet. I den forbindelse vurderes også en mulig kapasitetsutvidelse ved Ullersmo fengsel. Justisdepartementet vil komme tilbake til en eventuell kapasitetsutvidelse ved Ullersmo fengsel i den ordinære budsjettprosessen.