Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:691 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Svart på: 28.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I desember i fjor sa Nav-lederne i Kvinesdal og i Kristiansand opp jobben i protest mot uansvarlige budsjetter. I hele landet har det blitt kuttet i antall ansatte, og flere kommuner reagerer sterkt på at statlige stillinger/oppgaver må fylles med kommunalt ansatte. Nå reagerer også KS Agder på det de kaller "en uholdbar arbeidssituasjon".
Kan statsråden gi en fylkesvis oversikt over utviklingen i antall statlige ansatte fra 2006 og til i dag, samt utviklingen i antall ansatte i direktoratet i samme periode?

Grunngiving

Nedskjæringene som er gjennomført på de lokale Nav-kontor på statlig side har skapt mye frustrasjon. Konsekvensene av kuttene rundt om i landet er dårligere oppfølging av brukerne og senere innsats, noe som igjen vil føre flere ut i ledighet og på stønad. Ansatte i Nav kontorene opplever at de får ansvar for mellom 100 -200 brukere hver, som alle trenger mye oppfølging. Det kan virke som at et utdatert datasystem tar penger fra driften, som igjen rammer brukeren hardest.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser til tabellen nedenfor som gir oversikt over utviklingen i antall årsverk i hele Arbeids- og velferdsetaten siden 2006. Fylkeslinjen består av NAVs fylkesledd/-kontor, den statlige delen av NAV-kontorene, forvaltningsenhetene og øvrige enheter som ligger i denne linjen. Spesialenhetslinjen består av 57 spesialiserte enheter inndelt i sju resultatområder. Spesialenhetene er organisert som nasjonale enheter, med regionale kontorer, som løser oppgaver fra hele landet, slik som NAV Klageinstans, NAV Kontaktsenter, NAV Internasjonalt, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og Nav Pensjon.

Oversikt over netto årsverk belastet kapittel 605 for Arbeids og velferdsetaten

Arbeids og velferdsetaten 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2010/07 2011/01

Fylkeslinjen 9 207,0 8 489,0 8 414,0 9 041,0 9 220,2 9 296,0 8 962,7

Spesialenhetslinjen 2 163,3 2 729,8 2 848,1 2 492,6 2 697,4 2 768,4 2 400,1

Direktorat + sentrale enheter 944,3 885,0 877,2 943,9 1 034,3 987,0 1 311,4

NAV 12 314,6 12 103,9 12 139,3 12 477,5 12 951,9 13 051,3 12674,2

Det understrekes at økningen i antall ansatte i sentrale enheter skyldes at regnskaps- og utbetalingsenheter i fylkeslinjen og spesialenhetslinjen formelt ble direkte underlagt styringslinjen for regnskap og utbetaling i direktoratet i november 2010. Denne økningen medførte imidlertid ingen fysisk flytting av bemanning fra fylkene til sentralt.

Antall årsverk i Arbeids- og velferdsetaten har økt fra 2006. Samtidig har flere oppgaver i samme tidsrom blitt flyttet ut av Arbeids- og velferdsetaten. Oppgaver knyttet til frikort og oppgjør for pasienttransport er flyttet fra Arbeids- og velferdsetaten til helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og helseforetakene, noe som også førte til overflytting av bemanning om lag 570 årsverk. Overflyttingen medfører også færre oppgaver og henvendelser til NAV-kontorene.

Det har vært flere organisatoriske justeringer i etaten siden 2006 hvor hensikten har vært å gjøre etaten bedre i stand til å oppfylle målsettingene ved NAV-reformen. I disse prosessene har man ikke økt bemanningen på direktoratsnivå.

Arbeids- og velferdsdirektoratet får tildelt en samlet ramme til drift av Arbeids- og velferdsetaten. Innenfor denne rammen, men med visse føringer, har direktoratet selv ansvar for å fordele midlene slik at etaten kan nå målene som er satt. Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett ble vesentlig styrket både i 2009 og i 2010. Fra saldert budsjett 2009 til saldert budsjett 2010 økte etatens driftsramme (kap. 605, post 01) med 1,1 mrd. kroner. Denne styrkingen er i all hovedsak videreført i statsbudsjett for 2011.

Nivået på arbeidsmarkedstiltakene er redusert fra 2010 til 2011. Når nivået på arbeidsmarkedstiltakene reduseres, reduseres normalt også arbeidsmengden til etaten, og driftsrammene til etaten korrigeres for dette. Dette vil også ha virkning på ressurstildelingen til NAV-kontorene.

Siden Arbeids- og velferdsetaten ble etablert i 2006, er også oppgaver flyttet fra NAV-kontorene til andre enheter i etaten. Disse endringene er gjennomført for at NAV-kontorene skal kunne konsentrere innsatsen om brukernære oppgaver, som veiledning og oppfølging med sikte på overgang til arbeid og aktivitet.

Departementet nedsatte i februar 2010 en ekspertgruppe som har gjennomgått og vurdert om arbeidsdelingen, organiseringen og arbeidsformer samlet sett bidrar til å virkeliggjøre NAV-reformens mål og intensjoner. Gruppen har konkludert med at det ikke er grunnlag for å gjøre betydelige endringer i arbeidsdelingen mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter.

Jeg mener at budsjettrammene som følger av statsbudsjettet for 2011 gir grunnlag for å opprettholde Arbeids- og velferdsetatens samlede tjenesteyting og publikumsservice, utover det som følger av at tiltaksnivået i 2011 er noe lavere enn i 2010.

Vedlagt vises en skjematisk framstilling av utviklingen i antall årsverk for de enkelte fylker i etaten fra 2006 (fylkeslinjen). Spesialenheter er holdt utenfor.

Vedlegg til svar:Netto årsverk belastet kapittel 605 for de enkelte fylker

01 Østfold 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 477,4 452,1 441,1 476,9 501,3 477,7

02 Akershus 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 712,3 703,0 712,0 793,2 788,5 796,4

03 Oslo 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 1 100,7 951,7 971,0 1 053,1 1 082,5 1 038,1

04 Hedmark 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 361,7 320,6 311,9 345,2 353,3 336,0

05 Oppland 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 347,4 329,2 315,6 349,9 376,2 352,5

06 Buskerud 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 519,2 428,2 429,5 485,5 490,3 469,4

07 Vestfold 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 434,6 381,8 397,8 452,2 441,7 465,6

08 Telemark 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 369,0 332,6 340,0 374,3 384,6 362,7

09 Aust-Agder 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 245,4 247,9 232,9 260,1 282,3 253,4

10 Vest-Agder 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 361,3 322,1 320,9 361,9 340,5 320,1

11 Rogaland 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 671,9 613,1 576,7 633,2 644,2 660,9

12 Hordaland 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 827,8 784,9 782,8 803,4 776,6 710,1

14 Sogn og Fjordane 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/ 01

Sum: 214,1 212,0 192,4 224,9 229,3 220,7

15 Møre og Romsdal 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01

Sum: 505,8 494,8 488,1 441,5 478,3 480,6

16 Sør-Trøndelag 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01

Sum: 584,0 544,2 542,0 540,1 585,7 564,5

17 Nord-Trøndelag 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01

Sum: 294,0 254,3 263,7 289,0 308,7 294,0

18 Nordland 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01

Sum: 579,0 539,3 525,6 557,5 556,9 533,7

19 Troms 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01

Sum: 373,0 356,0 356,5 369,3 377,0 364,8

20 Finnmark 2006/08 2007/09 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01

Sum: 228,4 221,1 213,4 229,8 222,2 208,4