Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:762 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Svart på: 04.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange utenlandske lastebilsjåfører tøyer de norske reglene maksimalt og ofte mer enn det. I tillegg har de ofte mangler både på kjøretøyet og sikkerhetsutstyret i henhold til norske kjøretøybestemmelser. Bruk av såkalt avgiftsfri diesel forekommer også relativt ofte.
Hva vil regjeringen gjøre for at vi unngår denne form for ulovligheter, samt urettferdig konkurranse som rammer den norske transportnæringen?

Grunngiving

Nylig kunne vi lese i Hamar Arbeiderblad om en polsk sjåfør som ble tatt med et vogntog som var nesten 6 meter for langt. Det vil si at sjåføren kunne få med seg ca 30 % mer enn de som kjører lovlig. Dette skaper frustrasjon hos norske sjåfører og gir en uheldig konkurransesituasjon.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har kontinuerlig kontroller knyttet til bruk av kjøretøy og søker å håndheve det gjeldende regelverket på best mulig måte. Ved overskridelser av tillatt bredde og lengde for vogntog vil reaksjonen kunne bli anmeldelse og tilbakekalling av eventuelle dispensasjoner. Norge følger i utgangspunktet harmoniserte felleseuropeiske regler for vekter og dimensjoner for kjøretøy. I tillegg har vi fått nasjonale tilpasninger når det gjelder lengde på lastebiler og semitrailere for bedre å ta hensyn til norske forhold.

Norge har siden 1. juni 2008 hatt en prøveordning med modulvogntog (opptil 25, 25 m lengde)på en begrenset del av vegnettet. Regjeringen vil vurdere en eventuell permanent endring av bestemmelsene om vekter og dimensjon på kjøretøy etter at prøveordningen er evaluert. I denne sammenheng vil harmoniseringsarbeidet i Europa bli fulgt nøye, i første omgang med tanke på utvikling av felles kjøretøybestemmelser for transport mellom de nordiske land.

Jeg vil for øvrig kort bemerke at Statens vegvesen og politiet har et konkret fokus på å forhindre at utenlandske vogntog skaper problemer i vintertrafikken ved at de for eksempel ikke har egnete dekk og/eller manglende kjetting. Kjøretøy med slike mangler blir tatt ut av trafikken og vil som regel få bruksforbud. I forlengelsen av dette er vegtrafikkloven § 37 nylig endret slik at Statens vegvesen nå har hjemmel til å fjerne kjøretøy som har kjørt seg fast eller på andre måter er til hinder for fremkommelighet i trafikken. Før lovendringen var det bare politiet som hadde hjemmel til å utføre denne myndigheten.

Det er viktig med like konkurransevilkår i transportsektoren, og der det ikke er eksplisitt grunnlag for forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører er det klare utgangspunkt at begge grupper står overfor samme rammebetingelser når de utfører sin transportvirksomhet. Når det gjelder drivstoffavgifter må derfor både norske og utenlandske transportører forholde seg likt til avgiftssystemet i det landet de opererer i. Kontroll med bruk av drivstoff i forhold til gjeldende avgiftsregelverk er oppgaver som i hovedsak er lagt til tollvesenet.

Det er et grunnleggende utgangspunkt at både norske og utenlandske sjåfører og kjøretøy kontrolleres likt, uavhengig av nasjonalitet. Regjeringen har som mål å sikre en effektiv håndhevelse av regelverket, og vil fortsette med dette arbeidet.