Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:923 (2010-2011)
Innlevert: 17.02.2011
Sendt: 18.02.2011
Svart på: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kommunal Rapport avslørte at en kritisk rapport knyttet til samhandlingsreformen ble lagt i en skuff i departementet. Dette er en svært merkelig praksis, all den tid samhandlingsreformen var til behandling i Stortinget. Det kan derfor fremstå som om Stortinget ikke fikk tilgang til all informasjon som var tilgjengelig.
Mener statsråden dette var en fornuftig praksis, eller mener hun denne rapporten burde vært gjort kjent for Stortinget?

Grunngiving

Kommunal Rapport avslørte at en kritisk rapport knyttet til samhandlingsreformen ble lagt i en skuff i departementet. Dette er en svært merkelig praksis, all den tid samhandlingsreformen var til behandling i Stortinget.
Rapporten konkluderte visstnok med at kommunal medfinansiering ville ramme helsetilbudet for eldre. Dette er i så fall viktig informasjon, som Stortinget burde hatt tilgang til.
Dersom dette er en praksis som er utbredt er det grunn til sterk bekymring, og at Stortinget derfor står i fare for å fatte vedtak på ufullstendig grunnlag.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det ble etablert en hurtigarbeidende ekspertgruppe før jul, som særskilt skulle gi departementet råd om hvilke faglige kriterier man burde legge til grunn for å utvikle et bedre kommunalt helsetilbud til eldre før, istedenfor, eller etter opphold i sykehus. Gruppen leverte sin rapport 18. januar i år.

Rapporten er ikke lagt i en skuff, men vil sammen med høringssvar og innspill i arbeidet med de to nye lovene og nasjonal helse- og omsorgsplan(2011-2015) tas inn i de to lovproposisjonene og stortingsmeldingen om planen, som skal fremmes for Stortinget i vår. Rapporten fra arbeidsgruppen er også oversendt direktoratet slik at den kan legges til grunn i utarbeidelsen av faglige retningslinjer, samarbeidsavtaler, samt øvrig oppfølging av reformen.