Skriftleg spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:966 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Svart på: 09.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvor mange barn og unge er pr. i dag på venteliste for å motta livsnødvendige organer, og hvilke kanaler benyttes for å skaffe nødvendige donorer til barn og unge?

Grunngiving

I det siste har fokuset på organdonasjon igjen blitt aktualisert og synliggjort ikke minst gjennom serien "Livet på vent" på TV2.
Vi har fått sett at hundrevis av nordmenn venter på et livsnødvendig organ, og mange dør mens de venter.
En utfordring er det å få voksne mennesker til å si seg villig til å være organdonorer, noe helt annet er det i forhold til barn og unge. Vi vet at barn helt ned i spedbarnsalder kan ha behov for livsviktige organ og det kan foretas transplantasjoner hvis organer er tilgjengelig. Spørsmålet dreier seg derfor om å få rede på behovet (omfanget) samt hvilke tiltak som benyttes for å skaffe kvalifiserte organdonorer til disse aldersgruppene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Transplantasjonskirurgisk seksjon ved Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet har landsfunksjon for organtransplantasjon. I all hovedsak kommer organer til transplantasjon fra landets 28 donorsykehus, men også fra andre skandinaviske land gjennom et samarbeid som kalles Skandiatransplant.

I 2010 ble det gjennomført 431 transplantasjoner, mot 441 i 2009. Det har vært en nedgang i antall nyretransplantasjoner, både fra levende og døde givere, mens transplantasjoner av hjerte, lunge og lever har økt noe. Samlet sett har det vært en viss økning de siste årene, fra 303 transplantasjoner i 2001. Dersom nedgangen i antall donasjoner til nyredonasjon, som vi har sett siste år, vedvarer, er det grunn til særskilt oppmerksomhet mot dette området både fra myndighetene og helsetjenesten. Sammenlignet med andre europeiske land, har imidlertid Norge et relativt høyt antall levende givere av nyrer til transplantasjon. Norge deltar i tillegg aktivt i EUs arbeid med organdonasjon som oppfølging av EUs direktiv om organdonasjon og transplantasjon fra 2010.

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet opplyser at det pr 2. mars var ett barn på venteliste til nyretransplantasjon og ett barn på venteliste til levertransplantasjon. Det var på samme tidspunkt ingen barn eller unge på venteliste for hjerte- eller lungetransplantasjon.

Det opplyses videre fra OUS Rikshospitalet at behandlingstilbudet til barn og unge med alvorlig organsvikt er godt. Tilgang på organer, som for øvrige transplantasjoner, skjer gjennom landets donorsykehus og gjennom en samarbeidsavtale mellom de skandinaviske landene (Scandiatransplant).

Årlig er det mellom fem og ti unge som får transplantert nyrer, de fleste fra levende giver. Ca fem barn får hvert år transplantert lever, og ett til to barn får hvert år transplantert hjerte eller lunger, eventuelt begge deler.