Skriftleg spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:971 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Svart på: 18.03.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I Stortingets spontanspørretime 23.02.11 svarte landbruksministeren på et spørsmål fra undertegnede at Matkjedeutvalget skal "gå gjennom prissetting i hele verdikjeden, inklusive industri, samvirkebedrifter m.v."
Kan statsråden bekrefte at det inkluderer markedet for anskaffelse av dyr til slakting, for omsetning av slakt/skåret vare til foredlingsbedrifter og markedet for genetikk?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Hovedmålet for Matkjedeutvalget er, i henhold til mandatet, å beskrive hvilke konsekvenser utviklingen innen matvarekjeden har hatt og vil kunne ha framover.

Mandatet er omfattende, og Utvalget er bedt om spesielt å legge vekt på forbrukernes interesser med hensyn til pris, kvalitet, vareutvalg og tilgjengelighet, samt mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden som sikrer tilstrekkelig og tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll og effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Utvalget skal videre særlig undersøke styrkeforholdene i matvarekjeden, spesielt mellom handelskjeder og leverandører. Dette omfatter utredning av en hel rekke spørsmål, blant annet knyttet til forhandlingssystemer, utbredelsen og utviklingen av handelens egne merkevarer, styrkeforholdene i verdikjeden samt åpenhet rundt prisdannelse.

Utvalgets mandat må derfor sies å være av mer overgripende og generell karakter enn de spesifikke spørsmål som representanten Flåtten tar opp. Det er for øvrig opp til Utvalget selv å fortolke mandatet og sikre at man besvarer de spørsmål som spesielt er nevnt, på en helhetlig måte.

Utvalget vil, som kjent, legge fram sin rapport i april.