Skriftleg spørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:979 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Svart på: 04.03.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Vil statsråden medvirke til at kapasiteten i tolkeutdanningen kan utvides, og at det kan etableres et utdanningstilbud for skrivetolker ved Høgskolen i Bergen?

Grunngiving

Ifølge tall fra Hørselshemmedes Landsforbund har ca. 700.000 personer i Norge et hørselstap som er betydelig, og som gir dem en lovfestet rett på tolkehjelp. Svært mange ønsker slik hjelp gjennom skrivetolker. Tolkeutredningen konkluderte i 2008 med at "det bør snarest mulig etableres et spesialisert utdanningstilbud for skrivetolker". (Tolkeutredningen 2008 s. 51.)
Behovet for tolketjenster formidlet av NAV har vært økende de siste årene, samtidig som utdanningskapasiteten har vært stabil. I 2009 ble 88 % av behovet for tolketjenester dekket. Flere hørselshemmede opplever således at de ikke får tolkehjelp til nødvendige gjøremål i hverdag og arbeidsliv, eller at ventetiden er uforholdsmessig lang. I svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sylvi Graham (H) bekrefter arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at situasjonen ikke er tilfredsstillende. (Dokument nr. 15:322 2010-2011).
Hanne Bjurstrøm skriver også:

"Jeg vil ta opp med kunnskapsministeren at det er behov for å trappe opp kapasiteten i tolkeutdanningen og at det også er behov for et mer spesialisert utdanningstilbud for skrivetolker. Så langt er et slikt tilbud ikke etablert".

Undertegnede forutsetter at spørsmålet er tatt opp med Forsknings- og høyere utdanningsministeren, og at samme statsråd er kjent med at Høgskolen i Bergen har søkt om å få etablere et utdanningstilbud for skrivetolker, men at søknaden ble avslått. Undertegnede mener derfor det er naturlig at statsråden vurderer denne saken på nytt.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål nr. 979 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Henning Warloe om kapasiteten i tolkeutdanningen og om mulighet for å etablere et utdanningstilbud for skrivetolker ved Høgskolen i Bergen.

Representanten Warloe viser i sitt brev til at det er svært mange personer som har behov for tolker, og stiller på den bakgrunn spørsmål ved om jeg kan medvirke til en utvidet kapasitet i tolkeutdanningen. Dette spørsmålet ble, som Warloe viser til, berørt i arbeidsministerens brev av 25. november 2010 til representanten Sylvi Graham. I denne forbindelse vil jeg for øvrig også vise til mitt svar på interpellasjonen fra representanten Trine Skei Grande i Stortinget den 12. oktober 2010 der flere problemstillinger knyttet til tegnspråkutdanning var temaet.

Det er i dag etablerte tolkeutdanninger ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen. Som kjent er Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo nå i dialog om overføring av studietilbudet innen tegnspråk og tolking fra universitetet til høgskolen med virkning fra høsten 2011. En slik overføring medfører en styrking av utdanningstilbudet ved at Høgskolen i Oslo vil kunne ha en mulighet til å ta opp flere studenter enn det universitetet har hatt til nå. Jeg vil også kunne bidra med å styrke denne utdanningen ved å tildele høgskolen flere studieplasser.

Representanten Warloe viser i sitt spørsmål til Tolkeutredningen 2008. Jeg har notert meg at det i følge denne utredningen er mangel på skrivetolker, og at det her ble foreslått etablert en spesialisert skrivetolkutdanning som bør legges til høyere utdanningsinstitusjon.

Skrivetolking er en skriftlig gjengivelse til skjerm av norsk talespråk. Når det gjelder nettopp skrivetolking inngår dette i dag som en av flere tolkemetoder ved de etablerte tolkeutdanningene. Ved Universitetet i Oslo ble det f.eks. høsten 2010 gitt et tilbud om et studieemne på 5 studiepoeng innenfor skrivetolking. Spørsmålet om utvikling og gjennomgang av tolkeutdanningene er et ansvar som ligger til det enkelte lærested.

Når det gjelder utviklingen av det aktuelle studietilbudet ved Høgskolen i Bergen vil jeg vise til at høyskolen fikk 60 strategiske plasser i statsbudsjettet for 2011. Høyskolen har derfor muligheten innenfor disse rammene til å prioritere plasser til skrivetolkutdanning fra og med kommende høst.