Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1128 (2010-2011)
Innlevert: 25.03.2011
Sendt: 28.03.2011
Svart på: 04.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Kan statsråden redegjøre for de forskjellige høringsinstansers mandat i saker om oppkjøp av tilleggsjord, og hvorvidt Statens Vegvesens mandag tilsier at de kan stoppe oppkjøp av tilleggsjord dersom oppkjøpet har den konsekvens at det blir større grad av næringstrafikk på offentlige veier?

Grunngiving

Flere og flere bønder har de siste tiårene lagt om til større drift på brukene for fortsatt å ha muligheten til å være bonde på heltid. En naturlig konsekvens av større drift er benyttelse av større areal. Når flere bønder i samme område søker nye areal for å utvide brukets størrelse, vil tilgangen på areal i nærområdet raskt forsvinne. Mange bønder må dermed se seg nødt til å søke areal som ligger i større avstand fra bruket. En slik løsning gir den konsekvens at det blir større grad av næringstrafikk på veiene.
I forbindelse med et konsesjonsvedtak om tilleggsjord nå nylig, satte Statens Vegvesen foten ned, der landbruksmyndighetene sa ja. Begrunnelsen var at det "med hensyn til trafikksikkerheten er svært lite ønskelig at restarealene selges som tilleggsjord til en eiendom som medfører en transportavstand på ca. 4 km langs offentlig vei."

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Saken som representanten henviser til som bakgrunn for sitt spørsmål, gjelder etter det jeg har fått opplyst søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tunet med bolighus og garasje og en boligtomt i forbindelse med salg av resten av eiendommen som tilleggsjord.

Etter det jeg har brakt i erfaring, har kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven gitt dispensasjon. Videre har Statens vegvesen som berørt myndighet påklaget den delen av vedtaket som gjelder tilleggsjorda og som innebærer at den som skal kjøpe jorda må kjøre 4 km langs offentlig vei for å kunne drive den. Vegvesenet mener at det av hensyn til trafikksikkerheten er svært lite ønskelig at restarealene selges som tilleggsjord til en eiendom som medfører slik transportavstand.

Saken er foreløpig behandlet etter lovverk som hører under Miljøverndepartementet. Jeg vil derfor ikke uttale meg om saken konkret og mulighetene Statens vegvesen har for å kunne stoppe oppkjøp av tilleggsjord etter dette lovverket. På generelt grunnlag kan jeg imidlertid opplyse at regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, har krav på å få uttale seg før det gis dispensasjon fra planer mv., jf. pbl. § 19-1. Samme myndigheter har rett til å klage dersom kommunen gir dispensasjon.

Først ved en etterfølgende søknad om konsesjon på erverv av tilleggsjorda, vil saken bli behandlet etter regelverk som hører under Landbruks- og matdepartementet. Ved denne behandlingen er det ikke noe krav om at regionale og statlige myndigheter skal høres. Selv om det både ut fra driftsøkonomi og trafikale forhold er ønskelig at tilleggsjorda ligger nær bruket, er det ikke fastsatt noen øvre grense for hvor lang driftsavstanden kan være til tilleggsjorda. Dette må vurderes konkret fra sak til sak.