Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1482 (2010-2011)
Innlevert: 25.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Svart på: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at den store mengden nyutdannede politistudenter får jobb, slik at man ikke kommer enda lenger på etterskudd i forhold til målene for opptrapping av 2 800 flere politistillinger innen 2020?

Grunngiving

Regjeringen og et samlet Storting har en målsetning om 2 800 nye politistillinger innen 2020. Vi ligger nå på etterskudd og Høyre har derfor foreslått en forsering.
Ved Majorstua politistasjon så vel som ved Sentrum politistasjon i Oslo er arbeidet med å lese gjennom og sortere søknader nå i gang. Majorstua politistasjon har fått 361 søknader til 6 ledige stillinger og ved Sentrum politistasjon har 399 søkt på 16 stillinger, ifølge http://www.pf.no/id/20328
Tre årskull med nyutdannede politifolk konkurrerer nå om altfor få stillinger. Årsaken til dette tør være velkjent; at det er for lite midler til å lyse ut stillinger, blant annet pga uttelingene til nye IKT-systemer i politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen utdanner rekordmange nye politifolk og har økt politiets budsjett med 3,9 milliarder siden 2005.

I Prop. 1 S (2010–2011)uttales det blant annet at: “Det er et overordnet mål for Regjeringen å sikre at etaten har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for de oppgaver som skal utføres.

Dette sikrer et nært og sterkt politi. Politidirektoratet la i 2008 fram rapporten “Politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetansebehov i politiet.” Politidirektoratet og politiets organisasjoner var enige om å anbefale at politibemanningen skulle økes med 2 700 polititjenestemenn og 1 000 sivile stillinger fram mot 2020 for å nå målsettingen om

to polititjenestemenn per 1000 innbyggere innen 2020. Regjeringen følger også i budsjettforslaget for 2011 anbefalingen fra rapporten, og foreslår å øke bevilgningene til Politihøgskolen med 51,9 mill. kroner i forhold til 2010 for å videreføre studentopptaket

til Politihøgskolen på 720 studenter også i 2011. For å legge til rette for at politihøgskolestudentene som blir ferdig utdannet sommeren 2011 skal kunne tilbys jobb i etaten, foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til politiet med 45,7 mill. kroner. Dette muliggjør tilsetting av 108 årsverk, henholdsvis 86 årsverk under kap. 440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten og 22 årsverk under kap. 441 Oslo politidistrikt.”

Videre står det følgende: “Selv om det foreslås økt bevilgning slik at studentene som går ut fra Politihøgskolen skal fa arbeid i etaten, vil ikke dette medføre at alle studentene blir tilbudt jobb med en gang de er ferdig utdannet. Det vil erfaringsvis ta noe tid for det blir ledig begynnerstillinger. Det vil også være nødvendig å søke ledige stillinger over hele landet, slik nyutdannede med annen utdanningsbakgrunn ofte må gjøre.”

Fjorårets kull er nå “utkvittert”: 95 prosent av de uteksaminerte fra PHS har fått jobb i politiet, men ikke alle disse har tiltrådt ennå. Erfaringer fra tidligere viser at ca. 5 prosent velger ikke å jobbe i politiet. Det er ikke slik at en ledig politijobb venter på deg idet du mottar eksamenspapirene. De nyutdannede skal også fylle stillingene som blir ledige etter hvert som polititjenestemenn går av med pensjon i hele landet i løpet av året. All tidligere erfaring viser at de som er villige til å flytte på seg, får jobb i politiet i månedene etter endt utdanning.

I hvert eneste budsjett de siste årene har vi satt av midler som gjør det mulig for politimestrene å ansette det stadig økende antallet nyutdannede politifolk ut over de som slutter/går av med pensjon. Hovedtyngden av de nyutdannede studentene i 2011 skal dekke naturlig avgang i etaten gjennom et helt år.

På denne bakgrunn har vi i årets tildelingsbrev til Politidirektoratet bedt om at direktoratet følger opp politidistriktene og særorganene slik at nyutdannede kommer i jobb.

De nyutdannede studentene fra PHS avslutter sin treårige høgskoleutdanning i juni hvert år. I 2010 var antallet ferdig utdannede på 428. Basert på inntaket av studenter vil antallet de neste årene være som følger:

- 2011: 432 nyutdannede

- 2012: 552 nyutdannede

- 2013: 720 nyutdannede

Beregninger over hvor mange som går av med pensjon eller slutter av andre årsaker bygger på statistikk over alder og erfaringstall. Dersom avgangen blir lavere enn beregnet, kan det føre til at det tar noe lenger tid før alle studentene har fått jobb i etaten.

Justisdepartementet får jevnlig innrapporteringer fra Politidirektoratet over antallet studenter som har fått jobb og antall ledige polititjenestemannsstillinger. Nyutdannede studenter vil normalt bli ansatt som politibetjent 1 som er grunnstillingen for nyutdannede. Rekrutteringen til andre/høyere polititjenestemannsstillinger skjer i all hovedsak fra etaten, og dette betyr at det normalt etter hvert blir ledige grunnstillinger.

Ifølge POD er det pr. 10. mai 236 ledige polititjenestemannsstillinger. Av disse er det 88 ledige politibetjent 1 stillinger (under ansettelse, er kunngjort eller besluttet kunngjort) som er den stillingskategorien som nyutdannede normalt blir ansatt i. Når det gjelder de øvrige ledige polititjenestemannsstillingene vil det ved ansettelse i disse, etter hvert kunne bli ledige politibetjent 1-stillinger.

Innenfor politi- og lensmannsetatens samlede rammer, vil det være løpende behov for

bl.a. investeringer og tiltak av ulik karakter. Det må forutsettes at både politidistriktene

og Politidirektoratet budsjetterer og planlegger sine aktiviteter slik at behovene kan håndteres innenfor de til enhver tid gjeldende rammer, uten at det går ut over tilsettingen av de nyuteksaminerte.