Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1523 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Svart på: 08.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Staten har i mange år hatt betydelig merinntekt fra olje og gass i forhold til budsjetterte beløp som er lagt inn i opprinnelige statsbudsjett.
Kan finansministeren oppgi de årlige merinntektene i statens regnskap i forhold til opprinnelig statsbudsjett for årene f.o.m. 2002 t.o.m. 2010 med anslag også for 2011 samt i hovedtrekk vise hvordan de årlige merinntektene faktisk er disponert?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Retningslinjene for budsjettpolitikken innebærer at statens petroleumsinntekter fases gradvis inn i norsk økonomi. Innbetalingene fra petroleumsvirksomheten til staten plasseres i Statens pensjonsfond utland, mens det over tid er den forventede realavkastningen – anslått til 4 pst. av fondskapitalen ved inngangen til budsjettåret – som skal brukes. Dermed skjermes statsbudsjettet fra virkningene av kortsiktige endringer i olje- og gasspriser.Tabell 1 på neste side viser differansen mellom anslag for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i saldert budsjett og regnskap for årene 2002–2010. For 2011 sammenliknes anslaget i saldert budsjett med anslag i Revidert Nasjonalbudsjett 2011. Tallene illustrerer at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslag på statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Dette må ses i sammenheng med at anslagene blant annet avhenger av utviklingen i produksjon av og priser på olje og gass.

For perioden 2002-2011 sett under ett har anslagene i saldert budsjett i gjennomsnitt undervurdert statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten med om lag 17 mrd. kroner per år. Motstykket til dette er isolert sett en tilsvarende høyere avsetning i Statens pensjonsfond utland (SPU). Dette er i tråd med lov om Statens pensjonsfond § 3, som lyder ”Inntekter i Statens pensjonsfond utland er netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten og avkastningen fra fondets plasseringer.”

Tabell 1: Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Mrd. kroner.

Budsjett 1) Regnskap Merinntekt

2002 187 169 -18

2003 173 174 1

2004 143 203 60

2005 204 276 71

2006 328 355 27

2007 365 316 -49

2008 302 416 114

2009 395 280 -115

2010 220 276 56

2011 2) 288 311 23

1 Saldert budsjett, vedtatt av Stortinget høsten før budsjettåret for årene 2002-2010.

2 For 2011 er det sammenliknet med anslag i Revidert nasjonalbudsjett 2011