Skriftleg spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1605 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Svart på: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden redegjøre for hvor omfattende eller alvorlig kriminalitet en asylsøker, som presumptivt har status som siktet eller mistenkt, må ha utført før det skal være aktuelt å sende vedkomne til en kommune som er mindre enn de store byene i landet?

Grunngiving

Det vises til statsministerens tale til Oslo Ap, med påfølgende muntlig spørretime 1. juni. Det synes noe uklart hva som er regjerings politikk i skjæringspunktet kriminalitetsbekjempelse, asylpolitikk og distriktspolitikk.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har lagt frem for Stortinget et lovforslag som vil utvide politiets adgang til å benytte tvangsmidler overfor utlendinger som skjuler sin identitet, unndrar seg utsendelse eller begår kriminalitet. Det vises til Prop. 138 L (2010-2011) Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.).

Ett av de tiltakene som er foreslått i lovproposisjonen, er at man skal kunne pålegge asylsøkere og personer med ulovlig opphold meldeplikt eller bestemt oppholdssted, dersom de er ilagt straff eller treffes på fersk gjerning ved utøvelse av et straffbart forhold som kan føre til høyere straff enn fengsel i seks måneder. Dersom den relevante straffebestemmelsen åpner for at det både kan ilegges fengselsstraff i inntil seks måneder og bøter, vil kravet til strafferamme være oppfylt.

Jeg viser videre til mitt svarbrev av i dag på spørsmål nr. 1603 til skriftlig besvarelse fra representanten André Oktay Dahl. Det er i svaret redegjort for hvilke føringer som er gitt i lovproposisjonen om hvilken praksis som skal gjelde med hensyn til å pålegge bestemt oppholdssted.

I den fremlagte lovproposisjonen fremmes det for øvrig også en rekke andre forslag. Det foreslås blant annet å redusere beviskravene for å fengsle ved mistanke om falsk identitet eller mistanke om at en utlending vil unndra seg utsendelse. Dette vil gi politiet enda bedre forutsetninger for å lykkes med identitetsavklaring og tvangsreturer i de sakene hvor dette er nødvendig.