Skriftleg spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1607 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Svart på: 23.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren ta initiativ, gjennom kollektivfelt på E-6 og innfartsparkeringsplasser på jernbanestasjonene, til å gjøre det enklere å reise miljøvennlig i Oslo og Akershus?

Grunngiving

Da Torhild Skogsholm var samferdselsminister ble kollektivfeltene åpnet for elektriske biler. Dette bidro til en økning av elektriske biler, blant annet fordi det hadde lønnsomme tidsmessige konsekvenser. Problemene med køer er allikevel ikke løst, blant annet ettersom det ikke finnes noe kollektivfelt utenfor bygrensen inn til Oslo eller nok parkeringsplasser knyttet til jernbanestasjonene nord for Berger i Skedsmo.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket har hovedansvar for innfartsparkering i tilknytning jernbanestasjoner og Statens vegvesen har hovedansvar for kollektivtrafikktiltak langs riksvegnettet.

Statens vegvesen utfører flere store kollektivtrafikktiltak på E6 i inneværende handlings- programperiode, og vurderer behovene for kollektivtrafikktiltak på E6 i forbindelse med det pågående arbeidet med NTP 2014-2023. Dagens trafikksituasjon og prognoser for fremtidig trafikkvekst gjør det aktuelt å vurdere mer aktiv kollektivprioritering bl.a. på E6 i Oslo-området. Vegvesenet har derfor både sett på konsekvensene av kollektiv- prioritering og planlagt kollektivfelt på flere delstrekninger av E6. Konkret vil det nå bli satt i gang planarbeid for kollektivfelt på strekningen Hvam - Skedsmovollen E6 nord, som er strekningen på E6 i Akershus med størst framkommelighetsproblemer for busstrafikken i dag.

Samtlige holdeplasser på Hovedbanen nord for Lillestrøm, bortsett fra Nordby, er tilrettelagt for innfartsparkering. Leirsund, Lindeberg, Jessheim, Hauerseter og Dal har ledig kapasitet. Dette henger delvis sammen med at disse holdeplassene i dag har timesavgang i hver retning i motsetning til Kløfta og Frogner som i dag betjenes av to tog i timen i hver retning. Både Kløfta og Frogner har store innfartsparkeringsplasser og begge blir fulle. Innføring av ny grunnrutemodell for togene i Østlandsområdet vil medføre at alle holdeplasser betjenes av to tog i timen. Dette kan innebære en annen fordeling av de reisende enn i dag slik at kapasiteten på de mellomliggende holdeplassene utnyttes bedre. Jernbaneverket arbeider med en overordnet parkeringsstrategi som skal være klar i løpet av året. Parkeringsstrategien skal legges til grunn i de strekningsvise utviklingsplanene til Jernbaneverket. Disse er viktige grunnlag for arbeidet med rulleringen av Nasjonal transportplan.

Ruter har nylig utarbeidet en strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus i samarbeid med bl.a. Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne gir et godt grunnlag for prioritering av denne type tiltak gjennom Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Det kan være aktuelt å anlegge innfartsparkeringsplasser i tilknytning til E6 og andre hovedveger (bussbetjente parkeringsplasser) i tillegg til ved jernbanestasjoner.

Jeg ser ikke behov for å ta ytterligere initiativ overfor etatene nå.