Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1759 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Svart på: 06.07.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Deler av Afrikas Horn kan stå foran den verste tørkekatastrofen på mange tiår. 8 til 10 millioner mennesker er rammet av sult. To år med sviktende nedbør i det krigsherjede Somalia har medført sult, underernæring og kraftige økninger i matvareprisene.
Vil regjeringen raskt gi en ekstra bevilgning til de nødrammede på Afrikas Horn, og hvilke økte langsiktige tiltak iverksetter Norge i år for å sikre mer stabil vannforsyning, større matvaresikkerhet og et mer klimarobust landbruk?

Grunngiving

For de fattige på Afrikas Horn er kombinasjonen av to år med tørke og kraftig økte matvarepriser meget dramatisk. Mellom 8 og 10 millioner mennesker i Somalia, Etiopia, Djibouti og Kenya regnes nå som sultrammede, ifølge FNs organisasjon for koordinering av humanitær assistanse, OCHA. Sultkatastrofer på grunn av tørke har en rekke ganger rammet denne regionen. Ved siden av akutt nødhjelp er det derfor behov for langsiktig forebygging ved å sikre mer stabil vannforsyning, utvikle et klimarobust landbruk og styrke matvaresikkerheten i regionen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler representant Høybråtens bekymring for de nødlidende på Afrikas Horn. Vi vet at disse områdene er sårbare og har begrenset motstandskraft slik at endringer kan få store konsekvenser for befolkningen. Afrikas Horn befinner seg i en vedvarende krise som følge av den langvarige konflikten i Somalia og at området til stadighet rammes av tørke.

Allerede i oktober 2010 fikk vi varsler om at værfenomenet La Niña ville kunne skape tørke på Afrikas Horn i år. Vår første respons var å øke vårt bidrag til FNs nødhjelpsfond. Norge er en av de største bidragsyterne til dette fondet, som skal gjøre FN i stand til å respondere raskt når akutte humanitære kriser oppstår. Vi støtter også Røde Kors-føderasjonens nødhjelpsfond, som er etablert for nettopp å bidra når kriser oppstår.

Norge var i år tidlig ut med betydelig bidrag til de viktigste humanitære aktørene på Afrikas Horn. Pr i dag er 200 millioner kroner utbetalt. Hovedkanaler er FN, Flyktninghjelpen, Røde Kors og Kirkens Nødhjelp. I tillegg gir vi i disse dager ekstra bidrag på til sammen 33 millioner kroner som skal kanaliseres gjennom FN, Røde Kors og Flyktningehjelpen.

Norge har i en rekke år gitt humanitær bistand til Afrikas Horn, inkludert til tiltak som skal redusere sårbarheten til de områdene som nå rammes av bl.a. tørke. I Kenya har et vannoppsamlingsprosjekt vi støttet gjennom Kenyas Røde Kors i 2009 bidratt til at det nå finnes vann tilgjengelig for mange mennesker som ville vært rammet av tørken. Videre støtter Norge prosjekter for å gjøre kenyansk landbruk mer klimarobust. I Etiopia har planlegging for framtidig tørke vært et kriterium for valg av tiltak vi har valgt å støtte. Norske bistandsmidler støtter dessuten et samarbeid mellom Universitetet i Ås og etiopiske universiteter, med mål om å øke forskning og institusjonell kapasitet for å møte klimaendringer og forvalte naturressurser på en effektiv måte. Uganda er nå valgt som norsk pilotland for samarbeid om forebygging av naturkatastrofer på Afrikas Horn.

I Somalia legger sikkerhetssituasjonen og mangel på forutsigbarhet begrensninger på hvor mye som kan gjøres med hensyn til forebygging. Det internasjonale samfunn er imidlertid i dialog med FNs nødhjelpskoordinator for Somalia for nettopp å utarbeide langsiktige planer for forebygging av humanitære kriser, derunder blant annet utbedring av systemer for å samle opp vann.