Skriftleg spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1840 (2010-2011)
Innlevert: 29.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Svart på: 05.09.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Med redusert kapasitet for Politiets båter og Kystvaktens skip, kan statsråden redegjøre for hvordan en ser for seg en effektiv håndhevelse av regelverket rundt ulovlig fiske, heriblant hummerfiske?

Grunngiving

I løpet av sommeren har flere politidistrikt, ledet an av Økokrim, i samarbeid med blant annet Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens naturoppsyn, utført aksjoner mot ulovlig hummerfiske langs kysten i Sør-Norge.
Samtidig har Politiet varslet at stramme budsjetter har medført at deres politibåter har måttet ligge til kai.
Samme situasjon ser en også for Kystvaktens skip.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Spørsmålet begrunnes med at ”I løpet av sommeren har flere politidistrikt, ledet an av Økokrim, i samarbeid med blant annet Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens naturoppsyn, utført aksjoner mot ulovlig hummerfiske langs kysten i Sør-Norge. Samtidig har Politiet varslet at stramme budsjetter har medført at deres politibåter har måttet ligge til kai. Samme situasjon ser en også for Kystvaktens skip”.

Jeg vil ikke kommentere politiets og kystvaktens budsjetter og prioriteringer, ettersom disse etatene ikke er underlagt mitt departement. Jeg kan imidlertid opplyse at Fiskeridirektoratet, som har et overordnet ansvar for ressurskontrollarbeidet i våre farvann, også disponerer egne fartøy som nyttes til kystnær ressurskontroll. Det er et mål å sikre at uttaket av ulike arter skjer i overensstemmelse med fastsatte reguleringer, og hummer er blant de artene som Fiskeridirektoratet allerede har et særlig fokus på.

Vi har de siste årene innført strengere regler for hummerfiske. Samtidig har Fiskeridirektoratet medvirket til et aktivt oppsyn og et omfattende informasjonsarbeid langs store deler av kysten. Det har også nå i sommer blitt gjennomført omfattende aksjoner mot ulovlige hummerfiske. Disse har foregått i samarbeid mellom en rekke etater, og aksjonene har for øvrig også fått bred omtale i media.