Skriftleg spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1783 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Svart på: 29.08.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Jeg er gjort kjent med at personer som sender sine dokumenter på utenlandsk helseutdanning til autorisasjonskontoret i Norge, etter 6 mnd. får til svar at søknaden formelt sett ikke er korrekt da papirene ikke er oversatt til norsk. Dette medfører store forsinkelser slik at en ikke kan komme i gang med studier/arbeid.
Er dette vanlig prosedyre, og hvis det er det, vil ministeren sørge for at slike søknader rutinemessig åpnes hurtigst mulig for å sjekke om formalia er i orden, og at søker omgående får melding om mangler i søknaden?

Grunngiving

Norge får stadig nye innbyggere. Mange av disse har utdanning fra eget hjemland. At denne utdanningen i mange tilfeller må godkjennes av ulike norske instanser for å kunne praktiseres blant annet i helsesektoren er viktig.
Samtidig så er det viktig å få hurtig svar på om den utdanningen en har fra sitt hjemland blir godkjent her til lands, eller om en må ta noe påbygging for å få den godkjent. Når det går ett halvt år fra søknad er sendt til en får svarbrev som kun innholder at attestene skulle vært oversatt til norsk så mener jeg at dette ikke er holdbart. Dette medfører ett års utsettelse før en kan komme i gang med viderestudier. En kan heller ikke søke på eller ta arbeid som en har praktisert i.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har ansvar for å vurdere og tildele autorisasjon og lisens for helsepersonell i Norge. Av hensyn til pasientsikkerhet og tillit til helsetjenesten, ønsker jeg innledningsvis å understreke viktigheten av at dette arbeidet blir godt ivaretatt. Det vil naturlig være noe saksbehandlingstid knyttet til søknader om profesjonsgodkjenning i Norge.

Helsepersonell fra utlandet som søker autorisasjon vil få behandlet sin søknad etter forskjellig regelverk, avhengig av om de har utdanning fra land innenfor eller utenfor EU/EØS-området. Søknader fra helsepersonell med utdanning eller autorisasjon fra land innenfor EU/EØS-området skal behandles innen 3 måneder etter at søker har betalt saksbehandlingsgebyret. Overholdelse av denne fristen avhenger av at søker har sendt inn nødvendige dokumenter. Dersom SAFH må be søker om ytterligere dokumentasjon, vil prosessen kunne ta lengre tid. SAFH har informert meg om at de per i dag overholder tidsfristen for denne gruppen søkere, og har minimalt med avvik fra tidsfristen.

SAFH opplever en vekst i pågangen av søknader som krever mer omfattende saksbehandling, og i antall søkere fra land utenfor EU/EØS. SAFH har i perioder ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å behandle søknader fra helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS innenfor tilsvarende tidsrammer. For enkelte yrkesgrupper har saksbehandlingstiden da oversteget seks måneder. SAFH har den siste tiden ansatt ekstra personellressurser for å redusere saksbehandlingstiden.

SAFH er underlagt Helsedirektoratet. Direktoratet opplyser at SAFH nå arbeider med å forbedre service og informasjonsmateriell. Målet er at søkere raskere skal få avgjort sin søknad. Som et ledd i denne prosessen har SAFH etablert rutiner for å sjekke søkernes formalia så snart saksbehandlingsgebyret er mottatt.