Skriftleg spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1834 (2010-2011)
Innlevert: 26.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Svart på: 02.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Østlendingen 19.8. uttaler statssekretæren at "det blir verre å drive uttak av ulv". Uttalelsen kommer som en reaksjon på en forskningsrapport om ulovlig jakt som framstår som spekulativ. Statssekretærens uttalelser er forvirrende og framstår nærmest som en trussel om kollektiv avstraffelse. Det bør være bestandsutvikling som er grunnlaget for tildeling av fellingstillatelser.
Er statsråden enig med sin statssekretær eller skal fellingstillatelser basere seg på observert bestandsutvikling?

Grunngiving

Den beste bekjempelsen av ulovlig jakt er lovlig jakt. Fellingstillatelser gir lokalbefolkningen en innvirkning på bestandsutviklingen og sin egen situasjon. Dersom ulovlig jakt er i nærheten av å være så utbredt som forskningsrapporten indikerer, er det et dramatisk varsel om en rovviltpolitikk som har mistet all troverdighet og legitimitet hos de som berøres mest av den. Statssekretærens uttalelser vil i så fall bidra til at en uheldig utvikling forsterker seg.
Fellingstillatelser skal ikke være en del av et belønnings- eller strafferegime. De må basere seg på observert utvikling og ikke på spekulasjoner om hva som er årsaken til at individer forsvinner uten at årsak kan dokumenteres. Det eneste riktige må være at dersom bestandsutvikling tilsier utstedelse av fellingstillatelser så skal dette tildeles. Forvaltningen sliter allerede med svært lav troverdighet og legitimitet og skulle inntrykket etter statssekretærens uttalelser festner seg vil den svekkes ytterligere.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Med grunnlag i omfattende studier fra tiårsperioden 1998/1999 – 2008/2009 har det skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV vist at dødsårsaken for annenhver ulv i Skandinavia er ulovlig jakt. Arbeidet er vel anerkjent og vitenskapelig publisert, og jeg finner all grunn til å stole på denne studien.

Ulovlig jakt på ulv er alvorlig miljøkriminalitet, og resultatene fra SKANDULV må vi ta svært alvorlig. Det er også slik at ulovlig jakt kompliserer forvaltningen av en fåtallig art. Situasjonen og utviklingen i ulvebestanden er helt avgjørende når det skal fastsettes fellingskvoter. Det store omfanget ulovlig jakt som er vist gjennom studiene til SKANDULV har konsekvenser for utviklingen i ulvebestanden, og påvirker følgelig også størrelsen på det uttaket av ulv vi kan tillate ved lisens- og skadefelling. Som kjent er det jo også slik at myndigheten til å bestemme eventuelt uttak er knyttet opp mot bestandssituasjonen, og de regionale rovviltnemndene får denne myndigheten først når bestandsmålet er nådd. Rovviltnemndene i ulvesona har ikke hatt slik myndighet før i 2010 ettersom dette var første året hvor bestandsmålet om tre valpekull av ulv ble nådd.