Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1852 (2010-2011)
Innlevert: 30.08.2011
Sendt: 31.08.2011
Svart på: 12.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Helseforetakene er i full gang med å bygge ned tilbud bl.a. innenfor psykiatri og rehabilitering som kommunene naturlig bør ta et ansvar for etter gjennomføring av samhandlingsreformen. Dette skjer før kommunene har rukket å bygge opp et nytt tilbud til brukerne.
Vil statsråden stoppe denne statlige nedbyggingen inntil brukerne er sikret et alternativt kommunalt tilbud?

Grunngiving

Erfaringene fra en rekke reformer som innebærer en overføring av oppgaver fra stat til kommune, bl.a. HVPU-reformen og Opptrappingsplanen for psykisk helse, tilsier stor risiko for at statlige tilbud bygges ned i et langt raskere tempo enn de kommunale alternativene bygges opp. Det gjelder særlig der det alternative tilbudet også innebærer en omlegging i måten å arbeide på, og der et generelt innsparingsbehov tvinger fram raske kutt av rene budsjettmessige grunner. Det er flere eksempler på at helseforetakene nå henfaller til en slik praksis i forbindelse med samhandlingsreformen. Skal dette unngås, kreves det bevisst styring fra statsrådens side.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Med utgangspunkt i dagens og framtidas utfordringer er et av hovedgrepene i samhandlingsreformen å utvikle en ny kommunerolle, der kommunene i større grad enn i dag ivaretar forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Innen psykisk helsevern ble denne prosessen startet opp under Opptrappingsplanen for psykisk helse, og er en planlagt og politisk ønsket omstilling som fortsatt pågår. Dette innebærer bl.a. en reduksjon i antall døgnplasser til fordel for en styrking av de distriktspsykiatriske sentrene og en økning i ambulant virksomhet. Dette er en krevende prosess som jeg følger meget nøye med på.

Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012 med en gradvis innføring av nye virkemidler. Fra 2012 er det vedtatt krav til innholdet i lovpålagte avtaler mellom kommune og helseforetak. Avtalene skal bidra til en felles forståelse av ansvarsfordelingen mellom partene og bidra til at eksisterende tilbud ikke bygges ned før det nye tilbudet er etablert. Det skal også gis retningslinjer for samarbeid om blant annet innleggelse, utskriving, habilitering og rehabilitering. Det skal også avtales rutiner for hvordan partene skal løse eventuell uenighet. Samlet sett skal de lovpålagte avtalene bidra til å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester.

Fra 2012 innføres det nye ordninger for kommunal medfinansiering, betaling for utskrivningsklare pasienter og etablering av øyeblikkelig hjelptilbud i kommunene. I første omgang omfattes ikke psykisk helsevern og rusbehandling av disse ordningene.

Jeg har allerede tidlig i 2011 understreket overfor de regionale helseforetakene at omstilling i tjenestetilbudet som berører kommunene ikke skal gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Videre har jeg vektlagt at lokalt utviklings- og omstillingsarbeid må ivareta kravet om gode og bredt involverende prosesser.