Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1872 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Svart på: 21.09.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En samlet opposisjon har flere ganger bedt regjeringen innta et bredere perspektiv i arbeidet med CO2-rensing, slik at blant annet Industrikraft Møres gasskraftverk kan realiseres. På NRK Møre og Romsdal 01.09.11 kl 17.03 sier SVs Heikki Holmås at regjeringen vil ta kostnadene ved CO2-rensing av IKMs anlegg, og at han har kontakt med energiministeren om dette. Dette er i så fall en gledelig nyhet.
Kan statsråden bekrefte at regjeringen har lagt om sin politikk, i tråd med utspillet fra Holmås?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen er opptatt av å bidra til løsninger som både kan dekke verdens energibehov og redusere utslippet av klimagasser. Det er derfor et mål å utvikle og realisere fullskala transport og lagring av CO2 på en måte som kan bidra til bred anvendelse av slik teknologi. Regjeringens politikk for CO2-håndtering er beskrevet i Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering.

I Meld. St. 9 (2010-2011) ble det varslet at Gassnova skulle gjennomføre et utredningsarbeid hvor hensikten er å bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad. Mandat for utredningen ble oversendt Gassnova den 12. mai 2011.

Olje- og energidepartementet har i mandatet bedt Gassnova om at ulike typer punktutslipp kartlegges, analyseres og vurderes. Aktuelle anlegg inkluderer eksisterende og eventuelt nye anlegg innen både kraftproduksjon og industri.

Utredningen skal identifisere og analysere hvilke muligheter og utfordringer man står overfor ved etablering av en fullstendig CO2-håndteringskjede for fullskala CO2- håndtering. Dette inkluderer økonomiske og tekniske sider samt ulike kommersielle modeller. Resultater fra dette arbeidet vil inngå i regjeringens videre arbeid med CO2- håndtering.

Utredningen, som nå er i en oppstartsfase, vil være et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget knyttet til fullskala CO2-håndtering i Norge.

Olje- og energidepartementet fattet 19. august 2009 endelig vedtak i klagesak der NVEs opprinnelige vedtak om avslag på anleggskonsesjon til Industrikraft Møre (IKM) ble opphevet. I IKMs gjeldende anleggskonsesjon er det stilt vilkår om tilrettelegging for CO2-håndtering i tråd med utslippstillatelsen for CO2 fra Miljøverndepartementet av 15. mai 2009. I OEDs pressemelding av 19. august 2009 heter det at Staten ikke skal gi økonomisk støtte til CO2-håndtering ved anlegget.