Skriftleg spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1906 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 12.09.2011
Svart på: 22.09.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Jeg har blitt kontaktet av en kvinnelig ansatt i Nav som føler seg utstøtt fra arbeidslivet. 23.08.2011 ble det avholdt møte mellom partene, uten at noe konkret kom ut av møtet, bortsett fra at hennes stilling er utlyst, og at ansettelse ventes å skje i nær fremtid.
Synes statsråden det er god arbeidsgiverpolitikk fra Nav å skyve folk ut fra arbeidslivet og over på trygdeordninger som i denne saken, og mener statsråden det er riktig å utlyse en annens stilling uten at vedkommende er oppsagt?

Grunngiving

Undertegnede har blitt kontaktet av en ansatt i Nav. Hun har hatt en kronisk lidelse siden 1984. Vedkommende har arbeidet i kommunen i 27 år og har vært ansatt i Nav siden opprettelsen.
Hun fikk permisjon fra jobben, fra 30.11 2009 - 30.11 2010. I juni 2010 ble hun innkalt til møte på arbeidsplassen. Der ble det bestemt nytt møte i august, samme år. Den ansatte hørte ikke noe mer, november kom, og permisjonstiden nærmet seg slutten. Da hun ikke hadde hørt noe fra arbeidsgiver, tok hun selv initiativ til å få til et møte. Dette ble fastsatt til 30. november 2010, og møtet ble avholdt hos vedkommendes
fastlege. Hun har hele tiden holdt fast ved at hun ønsker å komme tilbake til arbeid. Det ble anbefalt av lege å foreta en operasjon, slik at hun kunne øke muligheten for å komme tilbake til jobb. I den forbindelse ønsket vedkommende å få forlenget permisjonen. Dette ble avvist fra arbeidsgiver. I følge den ansatte ble dette begrunnet med at de trengte å lyse ut stillingen som fast stilling for å få noen til å søke. På møtet foreslo fastlegen om det var mulig at den ansatte kunne få beholde 30 pst. av sin stilling, men at det ble gitt permisjon i 6 måneder til, slik at vedkommende fikk prøve ut sin siste mulighet. Dette ble blankt avslått fra arbeidsgiver. Dette oppfattet den ansatte som en muntlig oppsigelse mens hun ennå var syk og det fortsatt var mulighet for forbedring.
Hennes tidligere stilling ble utlyst, og i følge opplysninger jeg har mottatt per 9. august 2011 ville stillingen bli utlyst i løpet av 2 - 3 uker fra da av. Det kan videre nevnes at hun har sendt brev om saken til Arbeidsdepartementet og til Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt at hun har mottatt kopi brev fra Arbeidsdepartementet til direktoratet med frist for besvarelse den 18. august. Direktoratet har igjen bedt fylkeskontoret i Nav om å uttale seg innen samme tidsfrist. 23.08.2011 ble siste møte mellom partene avholdt. Undertegnede finner det svært spesielt at hennes stilling har blitt utlyst, og at ansettelse er i gang, mens hun selv ennå ikke har mottatt noen form for oppsigelse av arbeidsforholdet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Et inkluderende arbeidsliv står sentralt i Regjeringens arbeid for å nå målsettingen om økt yrkesdeltakelse. I denne sammenheng bør statlige etater, herunder Arbeids- og velferdsetaten, gå foran som et godt eksempel og følge opp sitt arbeidsgiveransvar på en god måte. Dette er også understreket i departementets tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsetaten hvor etaten bes om å følge opp IA- avtalen for egne ansatte gjennom blant annet å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

I forbindelse med den konkrete saken som du omtaler i brevet, har Arbeids- og velferdsdirektoratet orientert meg om at det er kommunen og ikke Arbeids- og velferdsetaten som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende. Direktoratet opplyser at saken er under behandling av personalavdelingen i gjeldende kommune i tråd med kommunens personalreglement. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere den ytterligere.

Vedkommende har også henvendt seg direkte til departementet og vil om kort tid få svar.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har for øvrig forsikret meg om at etaten vil bidra med tilgjengelige virkemidler dersom det skulle bli aktuelt.