Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1910 (2010-2011)
Innlevert: 13.09.2011
Sendt: 14.09.2011
Svart på: 22.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ved utbyggingen av Sola internasjonale lufthavn gikk man med på å etablere utganger uten gangbroer som tilfredsstiller lovgivers krav til universell utforming. Problemet ble ”løst” ved anskaffelse av heis som ikke alltid er tilgjengelig ved den aktuelle utgang. Resultatet er at funksjonshemmede må bæres om bord i flyet.
Mener samferdselsministeren at dette er en verdig og tilfredsstillende ivaretakelse av kravet til universell utforming ved en flyplass av Solas størrelse?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav om universell utforming av virksomheter som er rettet mot allmennheten gjelder for norske lufthavner som Stavanger lufthavn, Sola. Samtidig viser erfaringene med utbyggingen av den nye terminalen på Sola at innholdet i lovens bestemmelser om universell utforming ikke er tilstrekkelig presist til å gi et klart svar på hvilke krav som skal stilles til ombordstigningsløsningene i konkrete saker.

I samarbeid med blant annet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, representanter for de funksjons- og bevegelseshemmede og Avinor AS er Samferdselsdepartementet derfor godt i gang med å utforme en forskrift som skal konkretisere lovens krav.

På mange små lufthavner, med lave terminalbygninger, vil det uansett ikke være fysisk mulig å bygge nesebroer uten også å bygge heis. På større lufthavner, som Sola, vil spørsmålet i praksis være om en skal stille krav om nesebro ved bygging av nye flyoppstillingsplasser, og hvilke krav man skal stille til bruken av de nesebroene som allerede finnes.

Samferdselsdepartementet har som utgangspunkt for forskriftsarbeidet at det ikke skal forekomme at bevegelseshemmede passasjerer ikke kan benytte seg av nesebro på lufthavner som har slike ombordstigningsløsninger. Det bør være mulig å oppnå ved hjelp av gode systemer for meddelelse av passasjerenes behov. For flytyper som gjør det fysisk umulig å benytte nesebro, bør det være tilgjengelig teknisk utstyr som sikrer en verdig ombordstigning.