Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:79 (2011-2012)
Innlevert: 14.10.2011
Sendt: 14.10.2011
Svart på: 20.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvor mange vedtak om oppholdstillatelse er blitt fattet på bakgrunn av "Instruks om tolkinga av utlendingslova § 71 andre ledd tredje punktum – oppheving av innreiseforbod for faglærde i visse tilfelle"?

Grunngiving

Det har den siste tiden dukket opp flere enkeltsaker der gjeldene norsk utlendingspolitikk gir svært urimelige konsekvenser for både enkeltmennesker og samfunn. Dette ble spesielt synlig da regjeringen nylig fikk overlevert fire hundre "Nansenpass", på bakgrunn av at det sitter 400 barn på norske asylmottak som har vært der i mer enn tre år. Det er også vakt oppsikt at en familie i ni år har levd som statsløse asylsøkere i Lillesand. I juli fikk familien på nytt avslag på sin søknad om oppholdstillatelse.
Tidligere i år har det vært en debatt om uheldige konsekvenser av norsk utlendingspolitikk: Det førte til at regjeringen endret praksis gjennom "Instruks om tolkinga av utlendingslova § 71 andre ledd tredje punktum – oppheving av innreiseforbod for faglærde i visse tilfelle". Det ble rettet kritikk mot denne endringen fordi den ikke ville hjelpe mennesker i samme situasjon.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Utlendingsdirektoratet opplyser å ha behandlet ni søknader i henhold til instruksen representanten viser til (GI-02/2011). Tre av søknadene ble innvilget. I de seks sakene som ble avslått, var begrunnelsen i all hovedsak at vilkårene for oppholdstillatelse som faglært ikke var oppfylt.

Instruks GI-02/2011 har et snevert formål og virkeområde. Den omfatter bare tidligere asylsøkere som er faglærte og har tilbud om jobb, og som er utvist og ilagt innreiseforbud på grunn av brudd på utlendingsloven. Instruksen innebærer at disse kan få opphevet innreiseforbudet, og dermed ha mulighet til å få oppholdstillatelse som arbeidstaker. Formålet er å motvirke at utvisning og innreiseforbud er til hinder for at norske virksomheter kan nyttiggjøre seg særskilt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft.