Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:166 (2011-2012)
Innlevert: 31.10.2011
Sendt: 31.10.2011
Svart på: 08.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan vil statsråden bidra til at rekrutteringen i skognæringen igjen kan bli en attraktiv arbeidsplass?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg oppfatter spørsmålet slik at det dreier seg om hvordan rekrutteringen til skognæringen kan bedres.

Det er i første rekke skognæringen selv som er ansvarlig for å framstå som en attraktiv næring som ungdom vil søke seg mot, samtidig som jeg ser det som en viktig oppgave å bidra til at næringa sikres nødvendig rekruttering. Næringa må framstå som konkurransedyktig og innovativ og næringa må formidle verdier som appellerer til unge mennesker. Jeg mener bærekraftig ressursforvaltning, skogens positive klimabetydning og skogsektorens høye teknologiske nivå representerer slike attraktive verdier.

For min del har jeg derfor, helt siden jeg kom til Landbruks- og matdepartementet, vært opptatt av å styrke skogsektoren og å synliggjøre skogsektorens store samfunnsmessige betydning både i økonomisk sammenheng, når det gjelder sektorens konkurransekraft og nyskapingsevne, og når det gjelder skogsektorens store betydning i klimasammenheng. Da den rød-grønne regjeringen startet sitt arbeid var skogpolitikken nesten ikke-eksisterende, og vi har gjeninnført en aktiv og bærekraftig skogpolitikk.

Målbevisst ressursoppbygging og forvaltning har gitt stor verdiskaping i skogsektoren til nytte for distriktene og landet i et hundreårsperspektiv, og har samtidig gitt grunnlag for både framtidig verdiskaping, karbonbinding, opplevelseskvaliteter og biologisk mangfold. Jeg vil blant annet trekke fram Trebasert Innovasjonsprogram som en viktig drivkraft for å oppnå positive klimagevinster ved økt bruk av treprodukter i byggesektoren, og Bioenergiprogrammet som bidrar til økt bruk av skogsvirke og annet råstoff fra landbruket til bioenergi. Skogens positive rolle i klimasammenheng vil bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping fra skogressursene for landbruket og distriktene, og slik sett gjøre skognæringa interessant å satse på for ungdom.

Tilgang på kompetansehevende tiltak som kan øke engasjementet er viktig for å skape ei attraktiv næring, og det er sentralt i skogpolitikken å legge til rette for et godt kompetansetilbud. Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en sentral aktør når det gjelder å utvikle og gjennomføre kompetansetiltak på skog- og utmarksområdet, rettet mot både offentlig og privat veiledningsapparat, og for skogeiere, skogsarbeidere og entreprenører over hele landet. Landbruks- og matdepartementet støtter arbeid i regi av SKI som legger til rette for et kompetansetilbud som dekker aktuelle utfordringer i skogbruket; mål om økt avvirkning, en aktiv miljøprofil med oppfølging av skogbrukets miljøstandard og offentlig regelverk, økt satsing på oppbygging av kvalitetsskog, økt binding av CO2, mer bruk av bioenergi o.a.

Landbruks- og matdepartementet bidrar også aktivt til viktig rekrutteringsarbeid gjennom skognæringens rekrutterings- og kompetanseprosjekt VELG SKOG.

Dette er et nasjonalt prosjekt for å møte rekrutterings- og kompetanseutfordringer i skogbruket. Gjennom dette prosjektet er det tatt flere initiativ for å få flere ungdommer til å satse på skogbruk, og nå samles ressursene for større slagkraft og felles innsats mot hovedmålet: Sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på nødvendig kompetanse for en samfunnsmessig riktig forvaltning av skogressursene.

Jeg tror det er viktig med prosjekter som dette for å jobbe målrettet mot konkrete problemstillinger som; hvilket behov for arbeidskraft har næringa, hvor mange studenter er det behov for på de ulike nivåene, hva skal til for å markedsføre skogbrukets muligheter for ungdom.

Ikke minst tror jeg prosjektet peker på et viktig punkt når det vil utvikle bransjen til en god arena for livslang læring – dette vil styrke næringens omdømme som attraktiv arbeidsplass.

Jeg er glad for at representanten Bredvold og jeg er enige om at skogsektoren er viktig, og jeg ser fram til at vi i fellesskap kan konkretisere tiltak som styrker skogsektoren og gjør den mer attraktiv for våre ungdommer.