Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:162 (2011-2012)
Innlevert: 28.10.2011
Sendt: 31.10.2011
Svart på: 03.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Da Norges Bank 28.10.11 avholdt sin pressekonferanse om oljefondets kvartalsresultat ble stortingsrepresentanter nektet adgang, til tross for romslig plass i lokalet. Det er høyst unormalt at eierrepresentanter og ansatte i en bedrift ikke har fysisk tilgang til resultatfremleggelser. Oljefondets viktige posisjon tilsier også at Stortinget bør ha en spesiell interesse for dets resultater.
Vil finansministeren be Norges Bank åpne for at stortingsrepresentanter kan delta som observatører på pressekonferansene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Åpenhet er en forutsetning for at det fortsatt skal være bred tillit til forvaltningen av Statens pensjonsfond. Norges Bank støtter opp under dette gjennom publisering av kvartals- og årsrapporter, beholdningslister, metodedokumentasjon, stemmegivning i eierskapsspørsmål, styringsdokumenter mv. Videre avholder Norges Bank kvartalsvise pressekonferanser der det gjøres nærmere rede for utviklingen i resultatene i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Disse pressekonferansene er også tilgjengelig gjennom web-baserte overføringer.

Den operasjonelle forvaltningen av Statens pensjonsfond utland er delegert til Norges Bank, basert på overordnede retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Banken velger selv hvordan den vil organisere kapitalforvaltningen, herunder gjennomføring av pressekonferanser.