Skriftleg spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:204 (2011-2012)
Innlevert: 07.11.2011
Sendt: 07.11.2011
Svart på: 14.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I FiskeribladetFiskaren s. 13 av 7. november d.å. refereres et møte om innføringen av Hardangerforskriften, og spådommene om hvilke følger denne vil få for næringa. Statssekretær Kristine Gramstad opplyser at departementet er gjort kjent med at det innen den 31. januar 2012 vil foreligge resultat av en konsekvensanalyse for innføring av forskriften.
Vil statsråden avvente innføringen av forskriften til denne informasjonen kan være en del av beslutningsmaterialet?

Grunngiving

Det har vakt debatt at departementet vil innføre Hardangerforskriften uten å gjøre en konsekvensanalyse først. Næringa har nå påtatt seg å utføre denne. Allikevel er politisk ledelse uklar på om denne informasjonen vil bli en del av beslutningsgrunnlaget før avgjørelse om innføring av forskriften. I FiskeribladetFiskaren 7. november skapes det mer tvil om hvordan departementet vektlegger ny informasjon i saken, ved at statssekretær Kristine Gramstad ikke er tydelig på hvilken informasjon som vektlegges.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I Hardangerfjorden står en overfor flere miljømessige utfordringer, som blant annet rømming og lus. Dette går utover ville lakse- og sjøørretbestander. Det er faglig enighet om at den totale mengde (biomassen) av oppdrettsfisk i sjøen i området er en viktig påvirkningsfaktor.

I 2009 sendte Fiskeri- og kystdepartementet på høring et forslag til forskrift som skulle sikre at biomassen i Hardangerfjorden ikke overstiger 50 000 tonn fisk stående i sjøen. Gjennom departementets egne utredninger, to høringsrunder – den siste i vår – og møter med næringen og interesseorganisasjoner, har en rekke sider av forslagene til regulering av oppdrettsvirksomheten i Hardangerfjorden blitt belyst. Dette gjelder både forslagenes konsekvenser for miljøet, næringen selv, samfunnet og næringslivet i regionen for øvrig.

Jeg er innforstått med at regulering av den stående biomassen i Hardangerfjorden kan få samfunns- og næringsmessige konsekvenser i området. Samtidig vil jeg understreke at havbruksnæringen og villfiskinteressene må kunne leve side om side – også i Hardangerfjorden. Dersom næringen selv sørger for at den til enhver tid stående biomassen i sjøen ikke overstiger 50 000 tonn, vil jeg imidlertid vurdere hvorvidt det er behov for en innretning av næringen som regulerer biomassen i området.

Blant annet som en følge av innspillene departementet har mottatt i høringsrundene, arbeider vi nå med å finne best mulige måter for avgrensning av biomassen til 50 000 tonn, slik at det går minst mulig ut over arbeidsplassene i regionen. Arbeidet er prioritert i departementet, som ser at det vil være nødvendig å sende et revidert forslag på ny høring. I den sammenheng vil det være naturlig å også vurdere kunnskap som ev. kommer fram i næringens egen konsekvensanalyse.